Työelämään liittyvä lainsäädäntö

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hänen on otettava huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä työn vaikuttavuus, tehokkuus että taloudelliset vaatimukset.

Fysioterapeutin ammattia ja toimintaa ohjaavat lait sekä asetukset:

  • Perustuslaki 11.6.1999/731
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994
  • Terveydenhuoltolaki 1326/2010
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
  • Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990/152
  • Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224
  • Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383
  • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15.7.2005/566
  • Työsopimuslaki 26.1.2001/55 ja muu työelämää koskeva lainsäädäntö

Lue lisää:
www.finlex.fi

Työsopimuslaki

Laissa säädetään sekä työnantajan että työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työsuhteen ehdoista. Työsopimuslaki on työelämän peruslaki. Sitä sovelletaan lähes kaikissa työsuhteissa tehtävän työn laadusta riippumatta. Lain säännökset ovat pakottavia siltä osin, kuin laissa ei toisin säädetä, mutta työntekijän kannalta paremmista eduista voidaan sopia. Työehtosopimuksissa voi olla erilaisia ehtoja.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Vuosilomalaki

Laissa säädetään vuosiloman ansaintaan, palkkaan ja korvauksiin, ajankohtaan ja muuhun toteuttamiseen liittyvistä asioista. Lakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön. Lain säännökset ovat pakottavia siltä osin kuin laissa ei toisin säädetä. Työntekijän kannalta paremmista eduista voidaan sopia. Työehtosopimuksissa voi olla erilaisia ehtoja.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Työaikalaki

Laki sisältää säännökset työajoista ja sen tarkoituksena on työntekijän suojelu. Lakia sovelletaan sekä työ- että virkasuhteissa. Lain säännökset ovat pakottavia siltä osin kuin laissa ei toisin säädetä. Työntekijän kannalta paremmista eduista voidaan sopia. Työehtosopimuksissa voi olla erilaisia ehtoja.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Työterveyshuoltolaki

Laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Työnantajan tulee käyttää riittävästi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita hyvän työterveyskäytännön mukaisesti. Ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kohdalla säädetään pätevyydestä ja riittävästä täydennyskoulutuksesta.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Työturvallisuuslaki

Laissa säädetään työnantajan, työntekijöiden ja muiden työturvallisuuteen vaikuttavien tahojen velvollisuudet ja vastuut. Säännösten tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)