Fiksut terveyspalvelut kuntalaisille

Kaikkia vikoja, vammoja ja sairauksia ei voida ehkäistä. Hyvällä hoidolla ja kuntoutuksella voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, miten suurta haittaa terveysongelmista koituu. Kaikkien vaivojen hoitamiseen ei tarvita lääkäriä, ja esimerkiksi hoitoon pääsyyn liittyvät ongelmat kannattaakin ratkaista moniammatillisella yhteistyöllä, hyödyntämällä laajemmin eri ammattilaisten osaamista.

Fysioterapeutin tule-suoravastaanotto on kansallisesti ja kansainvälisesti käytössä oleva toimintamalli, jossa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivä asiakas ohjataan lääkärin sijaan suoraan fysioterapeutille. Fysioterapia on tutkimusten perusteella tuki- ja liikuntaelinvaivojen ensisijainen kuntoutusmuoto. Suoravastaanottotoimintaan kouluttautunut fysioterapeutti selvittää asiakkaan kokonaistilanteen ja epäiltäessä vakavia sairauksia tai vammoja fysioterapeutti ohjaa asiakkaan lääkärin arvioon.

Lue lisää: Fysioterapeuttien suoravastaanotto

Ikääntyneiden hoidon painopiste on käännettävä kuntoutukseen

Ikääntyneiden kuntoutus on Suomessa riittämätöntä. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja erityisesti fysioterapian vaikutukset ikääntyneiden toimintakykyyn ovat tutkimusten mukaan hyviä, mutta terveydenhuollon painopiste on ollut kuntoutuksen sijaan passiivisessa hoidossa ja palvelutarpeen arvioissa kuntoutustarve on tunnistettu huonosti tai liian myöhään.

Jokaisen ikääntyneen tulisi ohjautua liikunta- ja kuntoutuspalveluihin riittävän varhain.

Vanhustenhoidon kriisi johtuu liian suuresta ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta, joka puolestaan johtuu liian vähäisestä kuntoutuksesta.

Vanhusten hoidon kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan vahvoja kuntoutusta kehittäviä toimia, muutoin taloudelliset seuraukset ovat miljardiluokkaa.

Moni ikääntynyt menettää toimintakykynsä nopeasti sairastumisen yhteydessä. Vakavien sairaskohtausten, kuten sydäninfarktin tai aivoverenkiertohäiriön jälkeen toimintakyvyn palautuminen voi vaatia runsaasti kuntoutusta. Kaatumisvammojen hoito on niin ikään pitkä prosessi ja esimerkiksi lonkkamurtumien hoito ja kuntoutus vaativat paljon terveydenhuollon voimavaroja. Ikääntyneillä yksinkertaisetkin infektiot voivat vaatia sairaalahoitoa ja moni ikääntynyt menettää toimintakykynsä sairaalajaksojen aikana, eikä enää palaa omaan kotiinsa.

Sairaalavaiheen kuntoutuksen kehittämisen lisäksi kotona tapahtuvaa kuntoutusta tulee vahvistaa, jotta laitoshoitoa tarvitsisi lopulta mahdollisimman harva. Moniammatillinen kotikuntoutus on lupaava keino mahdollistaa ikääntyneiden kotona pärjääminen sairastumisen tai vammautumisen jälkeen.

Lue lisää: Ikääntyvien kotikuntoutus

Kansansairauksien kuntoutus on Suomessa puutteellista

Liikunnallisen kuntoutuksen sisällyttäminen kansansairauksien, kuten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien, syövän, tuki- ja liikuntaelinsairauksien tai diabeteksen, hoitoon on puutteellista ja erityisesti monen ikääntyneen kohdalla heikentynyt toimintakyky huomataan vasta, kun kotona asuminen vaikeutuu ja sosiaalipalveluiden tarve kasvaa. Kansansairauksien kuntoutus on suomessa puutteellista ja hoitoprosesseissa on paljon kehittämistä.

Kuntoutuspalveluiden ja terveyttä edistävien palveluiden välille tarvitaan ehjä polku.

Esimerkiksi sydänkohtauksen tai aivoverenkiertohäiriön jälkeen aktiivinen kuntoutus auttaa palauttamaan toimintakykyä, mutta taustalla piilevä sairaus, esimerkiksi verenpainetauti, vaatii kuntoutumisen jälkeen terveyttä edistäviä toimia, jotta uudelta sairaskohtaukselta vältytään. Terveyden edistäminen kuuluu kaikkien sote-alan työntekijöiden vastuulle. Aikaa ja osaamista ei kuitenkaan aina ole riittävästi ja esimerkiksi liikuntaneuvontaan liittyvää osaamista tulee vahvistaa kaikkien sote-alan työntekijöiden osalta.