Osaamista hankintoihin

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa (KT 2020). Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki (1397/2016), jonka tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palveluja julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Verovaroin tehdyillä hankinnoilla tulee paitsi saada kuntalaisilla laadukkaita palveluita, myös vaikuttaa ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen sekä edistää elinvoimaisia markkinoita ja julkisen talouden kestävyyttä (KT 2020).

Fysioterapia on merkittävä julkisen hankinnan kohde paitsi kunnilla, myös Kelalla. Fysioterapiayrittäjien ja ammatinharjoittajien kannalta fysioterapiapaleluiden kilpailutukset vaikuttavat merkittävästi edellytyksiin harjoittaa omaa ammattia. Onnistunut kilpailutus luo mahdollisuudet terveelle kilpailulle ja alan kehitykselle. Valitettavasti useat fysioterapiahankinnat ovat viime vuosina epäonnistuneet ja hankintaprosessi on ollut epäselvä ja erittäin työllistävä.

Valtionvarainministeriön teettämä selvitys Suomen julkisten hankintojen tilannekuvasta valmistui keväällä 2020. Tilannekuvassa on käsitelty seitsemää teemaa: hankintojen johtaminen, osaaminen ja kyvykkyydet, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, ekologinen kestävyys, innovaatiot ja markkinoiden toimivuus. Tilannekuvan perusteella tiedolla johtaminen on vielä vähäistä, hankintojen vaikuttavuutta mitataan niukasti ja hankintaosaaminen on hajanaista, eikä sitä arvosteta riittävästi.