03/06/2022

BLOGI: Tuki- ja liikuntaelinvaivat maksavat miljardeja (osa 3)

Suomalainen tule-vaivojen hoitoprosessi on kallis ja tehoton. Tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule-vaivat) aiheuttavat vuosittain arviolta neljän miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Tämä on kolmas osa blogisarjaa, jossa pohditaan tule-vaivojen aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia, terveydenhuollon voimavarojen käyttöä, kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä keinoja uudistaa tule-vaivojen hoito- ja kuntoutuspolkuja.

Blogisarjan ensimmäisessä osassa tarkasteltiin tule-vaivojen aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia ja toisessa osassa kuntoutuksen kustannuksia ja nykytilaa. Lue ensimmäinen osa tästä ja toinen osa tästä.

Sarjan kolmannessa osassa tarkastellaan tule-vaivojen aiheuttamien lääkärikäyntien ja vuodeosastohoidon kustannuksia.

 

Ydinasiat

  • Tule-vaivat aiheuttavat vuosittain yli kuusi miljoonaa lääkärikäyntiä eri sektoreilla
  • Lääkärikäyntien kustannukset ovat 644 miljoonaa euroa
  • Vuodeosastohoidon kustannukset ovat 318 miljoonaa euroa
  • Lähes neljä miljoonaa lääkärikäyntiä voitaisiin vapauttaa käyttämällä fysioterapeutin suoravastaanottoa
  • Mitä enemmän tule-vaivoja pystytään kuntouttamaan perustasolla, sitä enemmän kustannuksissa säästetään.

 

Tule-vaivojen aiheuttamat lääkärikäynnit

Tule-vaivat aiheuttavat runsaasti lääkärikäyntejä sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa. Perustasolla tarkoitetaan perusterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa ja yksityistä sektoria. Tule-vaivojen aiheuttamista kustannuksista suurimman osan kantaa julkinen terveydenhuolto. Työterveyshuollon kustannuksista 40–50 prosenttia katetaan julkisista varoista, loput maksaa työnantaja. Yksityisen sektorin kustannuksista noin 14 prosenttia on katettu julkisista varoista, lopuista vastaa kansalainen itse tai joissain tapauksissa vakuutusyhtiö.

Perusterveydenhuollon avopalvelut

Vuonna 2021 perusterveydenhuollon lääkäreiden vastaanotoilla oli kaikkiaan 2,4 miljoonaa asiakasta ja 5,3 miljoonaa asiakaskäyntiä1. Lääkäreiden tekemiä kotikäyntejä oli 24 000, puheluita 250 000, etäkäyntejä 1,6 miljoonaa, vuodeosastokäyntejä 5 000 ja muita käyntityyppejä noin 3,4 miljoonaa.

Arviolta 22 prosentilla asiakkaista oli tule-vaiva2. Oheiseen taulukkoon on koottu tule-vaivojen aiheuttamien lääkärikontaktien määrä, tyyppi ja kustannus perusterveydenhuollossa vuonna 2021. Yhden vastaanotolla tapahtuvan lääkärikäynnin kustannus on 86 euroa, puhelun 45 euroa, kotikäynnin 183 euroa ja muiden käyntien keskimäärin 56 euroa (33–68 €)3.

Perusterveydenhuollon lääkärikontaktit tule-vaivojen vuoksi

 

Kaikkiaan tule-vaivojen aiheuttamien lääkärikäyntien kustannukset perusterveydenhuollossa ovat 172 miljoonaa euroa.

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli vuonna 2019 lähes 214 000 potilasta kirurgisen toimenpiteen vuoksi4. Vuodeosastohoitojaksoja oli 244 000 ja hoitopäiviä yli miljoona4. Tule-voivoihin liittyvien toimenpiteiden osuus kaikista kirurgisista toimenpiteistä on arviolta 13 prosenttia5. Näin laskettuna tule-vaivojen aiheuttamia vuodeosastohoitojaksoja oli arviolta 32 000 ja hoitopäiviä 235 000. Yhden hoitopäivän hinta on 308 euroa3, jolloin vuodeosastohoidon hinnaksi tulee 72,4 miljoonaa euroa.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon lääkäreillä oli vuonna 2021 kaikkiaan noin 110 000 asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin 231 0006. Poliklinikkakäyntejä tehtiin 84 000, puheluja 1 000, etäkäyntejä 72 000 ja muita käyntejä 74 0006.

Opiskeluterveydenhuollon asiakkaista viidellä prosentilla käynnin syynä oli tule-vaiva7. Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien yksikkökustannuksen oletetaan olevan sama kuin perusterveydenhuollon avopalveluissa, jolloin opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien kustannukseksi tulee 880 000 euroa.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärikontaktit tule-vaivojen vuoksi

Työterveyshuolto

Vuonna 2021 lakisääteisen työterveyshuollon poliklinikoilla toteutui lähes 790 000 lääkärikäyntiä ja asiakkaita oli 403 0008. Puheluja toteutui 20 000, etäkäyntejä 408 000 ja muita käyntejä 173 0008. Ei lakisääteisessä työterveyshuollossa poliklinikoilla tapahtuvia lääkärikäyntejä oli 2,4 miljoonaa, puheluja 43 000 etäkäyntejä 1,9 miljoonaa ja muita käyntejä 512 0008.

Lakisääteisen työterveyshuollon asiakkaista 33 prosentilla oli tule-vaiva ja ei-lakisääteisen työterveyshuollon asiakkaista 37 prosentilla9. Työterveyshuollon lääkärikäyntien määrät ja kustannukset on koottu oheiseen taulukkoon. Yhden lääkärikäynnin kustannus on arviolta 66 euroa3 (korvausluokka II). Muiden käyntityyppien yksikkökustannuksista ei ole tietoa, joten tässä oletetaan puhelun ja muiden käyntityyppien yksikkökustannuksen olevan 33 euroa ja etäkäynnin 66 euroa.

Työterveyshuollon lääkärikontaktit tule-vaivojen vuoksi

Kaikkiaan tule-vaivojen aiheuttamien lääkärikäyntien kustannukset olivat lakisääteisessä työterveyshuollossa 28,1 miljoonaa euroa ja ei-lakisääteisessä työterveyshuollossa 112 miljoonaa euroa.

Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen10, joten osa siihen kuuluvista kustannuksista liittynee tule-vaivojen ennaltaehkäisyyn. Nämä kulut ovat mukana tässä selvityksessä.

Työterveyshuollon kustannuksia voidaan tarkastella myös Kelan työterveyshuoltotilaston11 kautta. Vuonna 2019 palkansaajien työterveyshuollon kustannukset olivat 875 miljoonaa euroa, joista 424 miljoonaa euroa oli lakisääteisen eli ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kuluja ja 451 miljoonaa euroa sairaanhoidon kuluja11. Kela maksoi korvauksia yhteensä 367 miljoonalla eurolla.

Työterveyshuollon kustannuksista huomioidaan tässä yhteydessä terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta (224 milj. €) sekä sairaanhoidon kustannukset (430 milj. €). Työ- ja toimintakyvyn seurantaan liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 50 prosenttia lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista.

Tule-vaivojen osuudesta ei ole tarkempaa tietoa, joten tässä arvioidaan niiden osuus käyttäen edellä mainittuja prosenttiosuuksia (lakisääteinen TTH 33 % ja ei-lakisääteinen 37 %). Työ- ja toimintakyvyn seurantaan liittyvät kustannukset ovat näin arvioituna 74 miljoonaa euroa tule-vaivojen osalta. Tiedossa ei ole, miten kustannukset jakautuvat eri ammattiryhmien kesken.

Työterveyshuollon kustannuksia on koottu oheiseen taulukkoon. Terveystarkastusten osalta arvioidaan, että 25 % liittyy olemassa olevan tule-vaivan seurantaan.

Työterveyshuollon kustannuksia


I = lakisääteinen TTH, II = ei-lakisääteinen TTH

Fysioterapia, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset on jätetty tässä huomioimatta, koska niitä tarkastellaan toisaalla. Psykologikäyntien kustannuksia ei huomioida, koska kyseisen ammattiryhmän roolia tule-vaivojen hoitokokonaisuudessa on vaikea arvioida.

Ei-lakisääteiden työterveyshuollon osalta tule-vaivojen aiheuttamien lääkärikäyntien kustannukset ovat arviolta 100–110 miljoonaa euroa.

Lakisääteisen työterveyshuollon osalta kustannusten arviointiin liittyy epävarmuutta. Lääkärikäyntien kustannukset lienevät 28–46 miljoona euroa.

Kaikkiaan tule-vaivat aiheuttavat työterveyshuollossa arviolta 128–156 miljoonan eurona vuotuiset kustannukset.

Erikoissairaanhoito

Vuonna 2019 erikoissairaanhoidossa tehtiin tule-vaivojen vuoksi 753 000 avokäyntiä ja potilaita oli 300 00012. Käynneistä noin 508 000 toteutui ortopedian, reumatologian tai fysiatrian erikoisaloilla, joilla oli potilaita yhteensä noin 226 00012. Yhden avokäynnin hinta on arviolta 310 euroa3, jolloin tule-vaivojen erikoissairaanhoidon avokäyntien kustannukset ovat 157 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli vuonna 2019 tule-vaivojen vuoksi 50 000 potilasta ja hoitojaksoja oli kaikkiaan yli 62 00013. Vuodeosastohoitojaksoista 41 000 oli ortopedialla, 3 600 neurokirurgialla, 3 700 sisätaudeilla ja loput 1 700 muilla erikoisaloilla13. Keskimääräinen hoitojakson pituus oli 3 päivää (sisätaudeilla 5 pv), joten tule-vaivojen vuoksi hoitopäiviä sairaalassa kertyi yhteensä arviolta 150 000. Yhden hoitojakson kustannus on ortopedialla noin 4 000 euroa, neurokirurgialla noin 7 300 euroa, sisätaudeilla noin 2 900 euroa ja vuodeosastoilla keskimäärin noin 3 200 euroa3.

Vuodeosastohoidon kustannukset on koottu oheiseen taulukkoon. Kaikkiaan tule-vaivojen vuodeosastohoidon kustannukset ovat 246 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito tule-vaivojen vuoksi

Kaikkiaan tule-aiheiset lääkärikäynnit aiheuttavat erikoissairaanhoidossa vuosittain 157 miljoonan euron kustannukset ja tule-vaivojen vuodeosastohoito 246 miljoonan euron kustannukset.

Yksityinen sektori

Yksityislääkärikäynneistä sai Kela-korvauksen vuonna 2019 yli 1,5 miljoonaa henkilöä ja korvattavia käyntejä oli kaikkiaan 3,3 miljoonaa14. Korvauksia maksettiin yhteensä 5,5 miljoonalla eurolla.

Jos oletetaan 30 % käynneistä johtuneen tule-vaivoista, ja lääkärikäynnin hinnaksi 117 €15, tulee yksityisen sektorin tule-vaivojen aiheuttamien yleislääkärikäyntien kustannukseksi 116 miljoonaa euroa ja Kela-korvausten osuudeksi 1,7 miljoona euroa.

Yksityisen sektorin erikoislääkärikäynneistä sai Kela-korvauksen vuonna 2021 noin 1,2 miljoonaa kansalaista (käyntejä 2,5 miljoonaa)16. Tule-vaivoihin selkeästi viittaavia erikoisalakäyntejä on koottu oheiseen taulukkoon14. Tule-vaivojen aiheuttamat erikoislääkärikäyntien kustannukset ovat yhteensä noin 60 miljoonaa euroa ja Kela-korvauksien kustannukset 8 miljoonaa euroa.

Yksityisen sektorin erikoislääkärikäynnit tule-vaivojen vuoksi

Kaikkiaan tule-aiheiset lääkärikäynnit aiheuttivat yksityisellä sektorilla 186 miljoonan euron kustannukset.

 

Yhteenveto

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yksi merkittävä syy lääkärivastaanottojen kuormittumiseen. Vuosittain tule-aiheisia lääkäritapaamisia on yli kuusi miljoonaa, joista 2,3 miljoonaa toteutuu perusterveydenhuollossa, 1,8 miljoonaa työterveyshuollossa, 1,8 miljoonaa yksityisellä sektorilla, puoli miljoonaa erikoissairaanhoidossa ja 11 000 opiskeluterveydenhuollossa. Eri sektoreiden käyntimääriä on havainnollistettu oheisessa kuviossa.

Tule-aiheiset lääkärikäynnit eri sektoreilla

Perustasolla lähes joka neljäs tule-aiheinen lääkärikäynti johtuu selkäkivusta17. Muita yleisiä käyntisyitä ovat tarkemmin määrittelemättömät nivel- ja pehmytkudosvaivat, nivelrikko ja hartiaseudun ongelmat17. Varsinaisten tule-sairauksien, kuten kihdin, reuman, luukadon tai tulehdusten osuus tule-vaivoista on pieni.

Arviolta 70 prosenttia tule-vaivoista voitaisiin ohjata fysioterapeutin suoravastaanotolle. Tämä tarkoittaisi 3,8 miljoonan lääkäriajan vapautumista muiden asiakkaiden käyttöön ja 70 miljoonan euron kustannussäästöä pelkästään yksikkökustannuksissa. Säästyneellä rahalla voitaisiin tuottaa yli 900 000 fysioterapiakäyntiä, joka edelleen tehostaisi tule-vaivojen kuntoutusta. Fysioterapeutin suoravastaanotto on oiva keino nopeuttaa lääkärille pääsyä muiden vaivojen vuoksi ja tehostaa tule-vaivojen oikea-aikaista kuntoutusta.

Kaikkiaan tule-vaivojen vuoksi tehdyt lääkärikäynnit aiheuttavat 644 miljoonan euron kustannukset. Vuodeosastohoidon kustannukset ovat 318 miljoonaa euroa. Lääkärikäyntien kustannukset eivät jakaudu samassa suhteessa kuin tuotetut käyntimäärät, vaan erityistaso on selvästi perustasoa kalliimpi. Perusterveydenhuolto on kustannuksiltaan edullisin.

Asiakasryhmät luonnollisesti vaihtelevat eri sektoreilla, mutta kustannuksia vertailtaessa on selvää, että mitä enemmän tule-vaivoja pystytään kuntouttamaan perustasolla, sitä enemmän kustannuksissa säästetään.

Tule-aiheisten lääkärikäyntien kustannukset eri sektoreilla

Yhteiskunnan näkökulmasta yksityisen sektorin ja työterveyshuollon rooli on merkittävä, koska ne siirtävät kustannuksia työnantajien ja kansalaisten itsensä maksettaviksi. Kela-korvaukset olivat vuonna 2021 vain 14 prosenttia yksityislääkärikäynneistä, eli 86 prosenttia kustannuksista jää kansalaiselle itselleen (tai vakuutusyhtiölle). Tulevaisuudessa korvaukset tultaneen poistamaan kokonaan. Työterveyshuollon kustannuksista Kela korvaa 50–60 prosenttia, eli työnantajien maksettavaksi jää 40–50 prosenttia.

Toisaalta yksityiset toimijat (ml työterveyshuolto) eivät välttämättä toteuta tule-vaivojen hoitoa kustannustehokkaasti, vaan suosivat esimerkiksi kalliita kuvantamistutkimuksia ja lääkehoitoa fysioterapian sijaan. Työfysioterapeuttien ammattihenkilöasema toivottavasti lisää työterveyshuollon suoravastaanottotoimintaa ja asiakasvirta ohjautuu entistä enemmän suoraan fysioterapeuteille.

Blogisarjan seuraavassa osassa tarkastellaan tule-vaivojen lääketieteellisten tutkimusten kustannuksia.

 

Lähteet

(1) THL Avohilmo. Perusterveydenhuollon asiakkaat. Ammatti = Lääkäri. Palvelumuoto = Avosairaanhoito. Kaikki yhteystavat.
(2) THL Avohilmo. Perusterveydenhuollon avohoidon ICD-10 – käyntisyyt. Ammatti = Lääkäri. Palvelumuoto = Avosairaanhoito.
(3) Mäklin S. & Kokko P. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2017. Työpaperi 21/2020
(4) THL Sotkanet. Indikaattorit 2997, 3006 & 2969.
(5) THL Hilmo. Toimenpiteiden lukumäärä vuosittain.
(6) THL Avohilmo. Perusterveydenhuollon asiakkaat. Ammatti = Lääkäri. Palvelumuoto = Opiskeluterveydenhuolto. Kaikki yhteystavat.
(7) THL Avohilmo. Perusterveydenhuollon avohoidon ICD-10 – käyntisyyt. Ammatti = Lääkäri. Palvelumuoto = Opiskeluterveydenhuolto.
(8)THL Avohilmo. Perusterveydenhuollon asiakkaat. Ammatti = Lääkäri. Palvelumuoto = lakisääteinen työterveyshuolto & ei-lakisääteinen työterveyshuolto. Kaikki yhteystavat.
(9) THL Avohilmo. Perusterveydenhuollon avohoidon ICD-10 – käyntisyyt. Ammatti = Lääkäri. Palvelumuoto = lakisääteinen ja ei-lakisääteinen työterveyshuolto.
(10) Työterveyshuoltolaki (1383/2001), 1 §.
(11) Kelan työterveyshuoltotilasto 2019.
(12) THL Hilmo. Somaattinen erikoissairaanhoito alueittain (SHP). Päädiagnoosi: M00-M99. Mittari: Avohoito.
(13) THL Hilmo. Somaattinen erikoissairaanhoito alueittain (SHP). Päädiagnoosi: M00-M99. Mittari: vuodeosastohoito.
(14) Kelan sairasvakuutustilasto 2019.
(15) Kelan tilastotietokanta Kelasto. Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset.
(16) Kelan tilastotietokanta Kelasto. Sairaanhoitokorvausten saajat/ Erikoislääkärit 2016 –
(17) THL Avohilmo. Perusterveydenhuollon avohoidon ICD-10 – käyntisyyt. Ammatti = Lääkäri. Palvelumuoto = kaikki. 

BLOGI: Tuki- ja liikuntaelinvaivat maksavat miljardeja (osa 3)

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti