13/10/2023

Fysioterapian kotitalousvähennys etenee eduskunnan käsittelyyn

Fysioterapian kotitalousvähennyksen mahdollistama lakialoite (HE 34/2023 vp) on edennyt syyskuun alun lausuntokierroksen jälkeen eduskunnan käsittelyyn. Lähetekeskustelu käytiin 12.10. ja asia on lähetetty valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Voit lukea liiton lausunnosta ja lakiehdotuksen sisällöstä tarkemmin täältä.

Valtaosa lausunnon antajista kannatti kotitalousvähennyksen laajentamista fysioterapiaan ja toimintaterapiaan.

Liiton ehdotuksen mukaisesti hallituksen esityksen perusteluja on täsmennetty muun muassa fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yhteistyönä tekemän kuntoutuksen osalta sekä palveluntuottajien rekisteröitymisen tarkistamisen osalta. Fysio- ja toimintaterapeuttien yhdessä tuottama kuntoutus kuuluu myös kotitalousvähennyksen piiriin, parantaen etenkin moniammatillisten kotikuntoutuspalveluiden toimintamahdollisuuksia.

Esitystä on niin ikään täsmennetty siten, että fysioterapiaan ja toimintaterapiaan sovellettaisiin kaikkia vastaavia säännöksiä, kuin myönnettäessä kotitalousvähennystä hoiva- tai hoitotyön perusteella. Fysioterapiasta voisi tietyin edellytyksin saada kotitalousvähennyksen myös silloin, kun asiakas asuu palvelutalossa ja hankkii sinne itse fysioterapiaa tai toimintaterapiaa. Fysioterapia tulee tällöin toteuttaa henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa ja muiden tuen saamisen edellytysten tulee täyttyä.

Hallituksen esitys täsmentyi siten, että fysio- ja toimintaterapian kohdalla noudatetaan verottajan jo olemassa olevia ohjeita palveluasumisen asiakkaan oikeudesta kotitalousvähennykseen. Nämä ohjeet on laadittu hoiva- ja hoitotyön näkökulmasta ja niissä on määritelty, millä periaatteilla kotitalousvähennys myönnetään henkilön asuessa palvelutalossa. Kuntoutuksen osalta noudatetaan jatkossa samoja periaatteita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että fysio- ja toimintaterapia luettaisiin hoito- tai hoivatyöhön kuuluvaksi, korostaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Verottajan ohjeet löytyvät täältä. Kotitalousvähennystä ei voisi saada palveluasumiseen liittyvistä palvelumaksuista, ja vähennyksen estävät myös palveluseteli sekä omaishoidon tai lastenhoidon tuki.

Opiskelijan itsenäisesti tuottamasta fysioterapiasta ei saa kotitalousvähennystä

Liitto esitti kotitalousvähennyksen myöntämistä myös silloin, kun palvelua tuottaa fysioterapeuttiopiskelija. Tämä olisi parantanut opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia. Valitettavasti hallituksen esitystä ei ole laajennettu koskemaan opiskelijoiden itsenäisesti antamaa fysio- tai toimintaterapiaa. Perusteluna oli kohdentaa kotitalousvähennyksen tuoma tuki nimenomaan laillistettujen fysio- ja toimintaterapeuttien antamaan fysioterapiaan ja toimintaterapiaan. Kyseinen rajaus nähtiin myös olennaisena vähennyksen toimeenpanon selkeyden ja valvonnan kannalta.

Olisi ollut toivottavaa, että opiskelijoiden itsenäinen työskentely olisi ollut mahdollista samalla tavalla kuin muualla terveydenhuollossa. Tämä olisi parantanut harjoittelupaikkojen saatavuutta. Linjaus ei kuitenkaan nähdäkseni estä opiskelijoiden osallistumista kotona tuotettuun fysioterapiaan yhdessä ohjaavan fysioterapeutin kanssa, kunhan päävastuu toteutuksesta on laillistetulla fysioterapeutilla, eikä opiskelija työskentele kotikäynneillä itsenäisesti ilman ohjaajan läsnäoloa, Korpi pohtii.

Opiskelijoiden osallistuminen kotona tuotettuun fysioterapiaa voisi käytännössä toteutua esimerkiksi samoilla periaatteilla kuin Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa, eli ohjaajan tulee olla fyysisesti läsnä terapiatilanteessa ja vastata asiakkaan saaman kuntoutuksen toteutuksesta. Opiskelijoiden työharjoittelukäytännöistä voit lukea tarkemmin täältä.

Eduskunnan valiokuntatyöskentely on parhaillaan käynnissä. Tarkoituksena on saattaa laki voimaan vuoden 2024 alusta. Voit seurata asian etenemistä eduskunnassa täältä.

Lue lisää:

» 20.09.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys etenee

» 08.09.2023 Kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta saanee kotitalousvähennyksen jo vuonna 2024

 

Fysioterapian kotitalousvähennys etenee eduskunnan käsittelyyn

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti