23/02/2022

Lisäohjeita WaaS Oy:n perintälaskuja saaneille

Monet Suomen Fysioterapeuttien jäsenet ovat joutuneet kuluneen kahden viikon aikana selvittämään Webshop as a Service WaaS Oy:lta saamiaan maksumuistutuslaskuja. Jos aihe on sinulle uusi, lue aiempi tiedotteemme asiasta täältä. 

Useat perinnän kohteena olleet ovat nyt kiistäneet maksuvelvollisuutensa ja saaneet vastauksen, jossa on ilmoitettu perinnän keskeyttämisestä. Osassa vastauksia on myös viitattu oikeudellisen perinnän mahdollisuuteen. Alta löydät tarkemmin asian taustoja sekä tässä vaiheessa suosittelemamme toimintaohjeet.

Mitä tarkoittaa perinnän keskeyttäminen?

Perintälain (513/1999) 4 b § mukaan perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. Perintälain mukainen perintä tarkoittaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava (1 §). Perinnän keskeyttäminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että esimerkiksi uusia muistutuslaskuja ei saa enää lähettää tai jatkaa muita perintätoimenpiteitä. Perinnän keskeytymisen jälkeen samasta aiheesta ei siis voisi syntyä enää enempää perintäkuluja. 

Perintälaki velvoittaa keskeyttämään perinnän, jos maksaja perustellusti kiistää maksuvelvollisuutensa. Tämän jälkeen velkoja ei voi enää jatkaa sellaisia perintätoimia, jotka tähtäävät vapaaehtoiseen maksamiseen. Velkojalle jää näin ollen keinoksi vaatia saataviaan oikeudellisen perinnän kautta, eli viemällä asia haastehakemuksella oikeuslaitoksen päätettäväksi. WaaS Oy:n on tällöin esitettävä perusteet perittävälle velalle ja käräjäoikeus pyytää laskun saaneelta yrittäjältä tähän vastineen.

Mikäli olet saanut WaaS Oy:lta ilmoituksen perinnän keskeyttämisestä, sinulle ei pitäisi enää tulla samasta asiasta maksumuistutuslaskuja, koska laki kieltää perinnän jatkamisen. Jos saat uusia yhteydenottoja WaaS Oy:ltä, kannattaa olla yhteydessä liittoon.

Onko oikeudellinen perintä vielä mahdollista?

Riski oikeudellisen perinnän toteutumiseen on epäselvä. Mediassa olleiden tietojen perusteella laskuja on lähetetty yli tuhat kappaletta. Jos Waas Oy haluaisi käynnistää oikeudellisen perinnän, jokainen tapaus käsiteltäisiin oikeudessa yksittäin. On mahdollista, että WaaS Oy hakee asiaan ratkaisun ensin yhdestä tapauksesta, mutta asian ennustaminen on luonnollisesti vaikeaa. Tällä hetkellä joudumme odottamaan ja katsomaan miten tilanne etenee. Selvitämme parhaillaan asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä, eli ratkaisuja aiempien vastaavien tapausten oikeuskäsittelyistä.

Mikäli sait ilmoituksen perinnän keskeyttämisestä, toimi näin

WaaS Oy:n ilmoitukseen perinnän keskeyttämisestä voi olla järkevää vastata. Vastauksella voidaan pyrkiä varmistamaan mahdollisuus sopia asiasta ilman oikeudellista perintää, jolloin vältetään luonnollisesti oikeudenkäyntiin liittyvät kustannukset puolin ja toisin.  

Selvitämme tällä hetkellä oikeudelliseen perintään liittyviä riskejä. Jos tämän tarkemman selvityksen perusteella käy ilmi, että riski oikeudellisen perinnän käynnistymiseen ja oikeuskäsittelyn häviämiseen olisi suuri, tulee sopimisen mahdollisuus luonnollisesti harkittavaksi.  

WaaS Oy:n toiminnan lainmukaisuuden arvioiminen on osoittautunut haastavaksi, vaikka toiminta yleisen oikeustajun perusteella onkin selkeästi kyseenalaista. Nyt ehdotettu sopimisen mahdollisuus olisi siis eräänlainen varmistus tilanteeseen, jossa alkuperäisen laskun maksaminen olisi järkevämpää kuin oikeuskäsittelyyn liittyvien riskien ottaminen.  

Alla on esimerkki vastauksesta, jonka voit lähettää WaaS Oy:lle, mikäli olet saanut heiltä viestin perinnän keskeyttämisestä. Viesti ei sido sinua vielä mihinkään, mutta se voi auttaa pitämään eri vaihtoehdot avoimena. 

Hei ja kiitos selvityksestänne. 

En pysty ilman asianajajan apua tulkitsemaan lähettämäänne selvitystä, enkä siten arvioimaan perustelujenne oikeellisuutta. Olen pyytänyt juridista apua asian selvittämiseksi. Mikäli saamani selvityksen perusteella esittämänne perustelut osoittautuvat lain ja oikeuskäytännön mukaiseksi, olen valmis arvioimaan maksuvelvollisuuttani lähettämäänne laskuun uudelleen.  

Onko WaaS Oy valmis sopimaan asiasta siten, että asia katsotaan sovituksi ja loppuun käsitellyksi, kun allekirjoittanut on maksanut lähettämänne maksumuistutuslaskun (nro xxx) mukaisen jäännössaatavan yrityksenne tilille? Sopimukseemme kuuluu, että maksusuoritukseni saatuaan WaaS Oy sitoutuu  

1) katsomaan koko jäännössaatavan kuitatuksi  

JA  

2) pidättäytymään kaikenlaisesta lisäperinnästä maksumuistutuslaskun nro xxx osalta 

Selkeyden vuoksi todetaan, että WaaS Oy ja allekirjoittaneen sopimukseen kuuluu, että maksumuistutuslaskuun nro xxx kirjattu eräpäivä ei ole tehdyn sopimuksen myötä osapuolia sitova ja uudesta eräpäivästä sovitaan osapuolten välillä myöhemmin.

Onko WaaS Oy:n toiminta laillista? 

Tähän ei valitettavasti ole vielä selkeää vastausta. Selvitämme asiaa edelleen. Alla on tiivistetysti tämänhetkinen tieto aiheesta.

EU:n maksuviivästysdirektiivin tulkinnasta on tehty vuonna 2008 EU:n tuomioistuimen ennakkopäätös (C-306/06), jossa on linjattu, milloin maksusuoritus voidaan katsoa viivästyneeksi. Ennakkopäätöksen perusteella ajoissa saapuneeksi voidaan katsoa vain sellainen maksu, jossa erääntynyt summa on kirjattu eräpäivänä velkojan tilille. Ennakkopäätöksen perusteella eräpäivänä maksettu lasku voitaisiin siis katsoa viivästyneeksi.

Suomen kansallinen lainsäädäntö (kauppalaki) on kuitenkin tahdonvarainen, eli lakia ei sovelleta, mikäli osapuolten välisestä sopimuksesta tai sopijapuolten omaksumasta käytännöstä johtuu muuta (kauppalaki, 3 §). Osapuolet voivat siis sopia, tai vakiintunut käytäntö voi osoittaa, että esimerkiksi viivästyskorkoa tai vakiokorvausta ei peritä silloin, kun maksu on viivästynyt vain muutamia päiviä. Tämä on Suomessa vallitseva käytäntö ja se on saamiemme tietojen perusteella ollut myös Porvoon Kirjakeskus Oy:n aiemmin noudattama toimintatapa.

Nykyisessä tapauksessa tulee kyseeseen se, että yritysten välisissä maksuissa pitäisi sopia nimenomaisesti myös laskun eräpäivästä. Eräpäivän yksipuolinen ilmoittaminen ei siis välttämättä täytä sopimisen vaatimusta, etenkin jos ja kun toinen osapuoli muuttaa yksipuolisesti aiempaa vakiintunutta käytäntöä.

Perintätoimien viivyttely on ainakin KKV:n ohjeiden vastaista ja kyseisillä ohjeilla on painoarvoa hyvää perintätapaa arvioitaessa, vaikka ne onkin kuluttajansuojaa varten laadittu (HE 199/1996 vp, s. 11). Waas Oy:n toiminnassa on monia yleisestä toimintatavasta poikkeavia piirteitä, joita on arvioitava suhteessa hyvän perintätavan vaatimuksiin.

Huomionarvoista on myös se, että maksuviivästysdirektiivi on alkujaan laadittu PK-yritysten suojaksi (1011/7/EU, perusteluosa, kohta 6) ja taustalla on ollut huoli huomattavien maksuviivästysten esiintymisestä (ei muutamien päivien viivästyksistä). Direktiivin perustarkoitukseen nähden Waas Oy:n toiminta herättää monia kysymyksiä.

Selvitämme parhaillaan asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä, eli aiempien oikeuskäsittelyjen tuloksia.

 

 

Lisäohjeita WaaS Oy:n perintälaskuja saaneille

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti