Hoidon arviointi

Potilaan voinnissa tapahtuneiden muutosten ja toteutuneen hoidon arvioiminen suhteessa hoidon suunnitelmassa asetettuihin päätavoitteisiin.

Kansallinen otsikko: Testaus ja arviointitulokset

Otsikko, jonka alle kirjataan terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilaalle tekemät tutkimukset, testaukset ja haastattelut sekä niihin perustuvat johtopäätökset.

Miten kirjaan?

Fysioterapianimikkeistön käyttö

Kansallinen otsikko: Suunnitelma

Otsikko, jonka alle kirjataan potilaan terveydentilaa, tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja niiden järjestämistä palvelutapahtuman yhteydessä käsittelevä suunnitelma sekä palvelutapahtuman jälkeen tapahtuvaksi suunniteltu jatkohoito.

Miten kirjaan?

Huom. Hoitojaksojen välinen (avohoidon) potilaan ja terveydenhuollon eri toimijoiden yhteinen hoitosuunnitelma kirjataan ensisijaisesti erilliselle rakenteiselle ylläpidettävälle Terveys- ja hoitosuunnitelma asiakirjalle.

Fysioterapianimikkeistön käyttö

Ei käytetä nimikkeistöä

Kansallinen otsikko: Riskitiedot

Otsikko, jonka alle kirjataan tiedot, joiden huomiotta  jättäminen voi aiheuttaa riskin potilaan tai henkilökunnan terveydelle. Huom. Tietoja käytetään huomauttamaan potilasta hoitavia henkilöitä siitä, että hoitoa täytyy mahdollisesti toteuttaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Miten kirjaan?

Riskitiedot kirjataan rakenteisina tietoina Riskitieto-näkymälle.

Fysioterapianimikkeistön käyttö

Ei käytetä nimikkeistöä