Hoidon toteutus

Hoidon toteuttaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoidon toteutusvaiheessa valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi valitut keinot jamenetelmät kuten tutkimukset, toimenpiteet, hoitotyön toiminnot,  lääkehoito ja rokotukset.

Kansallinen otsikko: Kuntoutus

Otsikko, jonka alle kirjataan potilaan moniammatillisen kuntoutuksen ja terapia- ja erityispalveluiden toteutukseen sekä sisältöihin tai toimintoihin avo- ja laitoshoidossa liittyviä tietoja.

Miten kirjaan?

Kuntoutusta ja  kuntoutumista kuvattaessa käytetään ICF-viitekehystä. Kirjataan fysioterapian toteutusta koskevat tiedot merkintöineen ja ohjeineen sekä perustelut valituille menetelmille. Kirjataan elin- tai työympäristössä tarvittavat ja toteutetut muutostyöt. Kirjataan potilaan saama apuvälinepalvelu: apuvälineen valinta ja hankinta, lainaus, käytön ohjaus ja harjoittaminen sekä apuvälineen korjaus- ja huoltotehtävät.

Fysioterapianimikkeistön käyttö

Organisaatiosi ohjeiden mukaan käytä nimikkeistön nollatasoa tai tarkempaa määrittelyä, esimerkiksi:

  • RF210 Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta tai RF 211 Terveyttä edistävä neuvonta
  • RF220 Terapeuttinen harjoittelu tai RF 223 Liikkumisen harjoittaminen
  • RF230 Manuaalinen terapia tai RF232 Nivelen mobilisointi  ja stabilointi
  • RF240 Fysikaalinen terapia tai RF242 Sähköhoidot
  • RF310 Liikkumista ja toimintakykyä tukeva apuvälinepalvelu tai RF312 Apuvälineen valinta ja hankinta
  • RF332 Ennaltaehkäisevä toiminta työssä selviytymiseksi
  • RF313 Apuvälineen lainaus käytön ohjaus ja harjoittaminen
  • RF430 Monialainen yhteistyö

Kansallinen otsikko: Väliarvio

Otsikko, jota käytetään potilaan osastohoidon tai muun pitkäaikaisen hoidon tai kuntoutuksen jatkuessa tehtävien yhteenvetomerkintöjen kirjaamisessa. Huom. Väliarvio sisältää kuvauksen hoidon aikana potilaan voinnissa ja hoidossa tapahtuneesta oleellisesta kehityksestä, merkittävät tutkimustulokset ja johtopäätökset sekä hoitosuunnitelman.

Miten kirjaan?

On kokomerkinnän otsikko, jota voidaan tarvittaessa tarkentaa muilla otsikoilla. Väliarvio on yhteenveto  pitkäaikaisen kuntoutuksen aikana. Kirjaa oleelliset   muutokset kuntoutujan toimintakyvyssä, merkittävät  tutkimustulokset ja johtopäätökset sekä tarkennettu suunnitelma.

Fysioterapianimikkeistön käyttö

Ei käytetä nimikkeistöä

Kansallinen otsikko: Loppuarvio

Otsikko, jota käytetään potilaan osastohoidon tai muun pitkäaikaisen hoidon, esimerkiksi psykiatrisen  päiväsairaalajakson tai kotihoitojakson, päättyessä yhteenvetomerkintöjen kirjaamisessa Huom. Loppuarvio sisältää kuvauksen hoidon kulusta ja hoidon aikana potilaan voinnissa ja hoidossa tapahtuneesta oleellisesta kehityksestä ja lopputuloksesta, tehdyt toimenpiteet, merkittävät tutkimustulokset ja niiden johtopäätökset, diagnoosit tai hoidon syyt, laaditut asiakirjat ja hoitosuunnitelman.

Miten kirjaan?

On kuvaus kuntoutuksen kulusta, lopputuloksesta, kuntoutumisesta ja kuntoutujan tilasta palvelutapahtuman päättyessä. Kirjaa kuntoutujan itsearviointi kuntoutumisesta ja toimintakyvystä arjessa.

Fysioterapianimikkeistön käyttö

Ei käytetä nimikkeistöä.