Dokumentoinnin merkitys asiakkaalle

Asiakkaan rooli on keskeinen laadukkaissa terveydenhuollon palveluissa. Asia on lainsäädännöllisesti nostettu keskeiseen asemaan mm. terveydenhuoltolaissa [1] sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista [2].  Asiakkaalla (potilaalla) on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä yksityisyyttä kunnioittavaan hoitoon. Asiakaskeskeisen työskentelyn edistäminen on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä. Terveydenhuollon laatuoppaan [3] (s.7) mukaan asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asiakkaan tarpeisiin vastaavia palveluja, jotka ovat vaikuttavia ja turvallisia ja jotka lisäävät terveyttä ja hyvinvointia.

Palvelujen dokumentointi on olennainen osa asiakaslähtöistä palvelua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen oppaan mukaan [4] (s.15) sähköisen potilaskertomuksen rakenteisuus parantaa asiakkaan hoidon laatua ja lisäksi se yhtenäistää eri kirjaajien tekstien sisältöä ja tekee niistä vertailukelpoisempia. Asiakas voi varmistaa hänestä kertyvien tietojen oikeellisuuden Omakannasta.  Samalla hän voi kerrata saamaansa ohjausta ja saada näin tukea ja varmistusta omaehtoiseen kuntoutumiseensa. Tulevaisuudessa asiakas voi yhä enemmän osallistua tiedon tuottamiseen sähköisen asioinnin mahdollisuuksien kehittymisen myötä.

Asiakaskeskeisyys on myös sisäänrakennettu WHO:n Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainväliseen luokitukseen, ICF. [5] Luokituksen käytön eettisissä ohjeissa korostetaan, että asiakkaan toimintakyvyn arviointi tulee tehdä yksilöllisesti ja yhteistyössä hänen kanssaan.

 

 

[1] Terveydenhuoltolaki L1326/2010. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 Viitattu 19.11.2019. 

[2] Laki potilaan asemasta ja oikeuksista L785/1992. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Viitattu 19.11.2019. 

[3] Kuntaliitto: Terveydenhuollon laatuopas. Uudistettu painos, Helsinki 2019. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3584 Viitattu 19.11.2019. 

[4] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77 Viitattu 19.11.2019. 

[5] World Health Organization, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF. Ohjeita ja luokituksia 2004:3 Stakes.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77744/ICF_2013_2503verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y Viitattu 19.11.2019. 

[6] Kimmo Kostamo: Fysioterapian kirjaamisen tila keskussairaaloissa ja suurimpien kuntien terveyskeskuksissa. Pro gradututkielma. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopio 2014.  http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140403/urn_nbn_fi_uef-20140403.pdf Viitattu 19.11.2019. 

[7] Laki potilaan asemasta oikeuksista L785/1992. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Viitattu 19.11.2019. 

[8] Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298 Viitattu 19.11.2019. 

[9] Partia R & Kettunen J. Kirjaamisella fysioterapian tulokset esiin. Fysioterapia 2012, 6:26-29. 

[11] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77  Viitattu 19.11.2019.  

[12] Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159  Viitattu 22.11.2019 

[13] Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298 Viitattu 19.11.2019. 

[14] Häyrynen Kristiina: Kliininen tieto hoitoprosessissa. Tarkoituksenmukaisen moniammatillisen tietomallin kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopio 2011. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0535-2/urn_isbn_978-952-61-0535-2.pdf Viitattu 22.11.2019.  

[15] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77 Viitattu 19.11.2019.