Lainsäädäntö tiivistetysti

Tärkeimmät kirjaamista koskevat lait ja asetukset ovat: Henkilötietolaki (523/1999), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007), Asetus potilasasiakirjoista (298/2009), Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), Arkistolaki (831/1994) ja Laki potilaan asemasta ja oikeudesta (785/1992), Terveydenhuoltolaki (1326/2010) sekä Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012). Alla olevassa kuviossa on kuvattu kirjaamisen kannalta lakien keskeisimmät kohdat.

Kuva: Kirjaamista ohjaavat lait