Näkymät

Sähköisen potilaskertomuksen merkintöjä ryhmitellään asiakokonaisuuksiin eri näkymiä käyttäen. Sähköisen potilaskertomuksen näkymät voidaan jakaa jatkuvan potilaskertomuksen näkymiin, lomaketyyppisiin näkymiin, koostenäkymiin ja teknisiin näkymiin. Jatkuvan potilaskertomuksen näkymiä ovat lääketieteen erikoisalakohtaiset, palvelukohtaiset ja ammatilliset näkymät sekä osa yleisistä näkymistä.

Kuntoutus- ja erityistyöntekijät tekevät merkinnät pääsääntöisesti omille ammatillisille näkymilleen, mukaan lukien päivittäismerkinnät. Lisänäkymänä he voivat soveltuvin osin käyttää esimerkiksi erikoisala- tai palvelukohtaisia näkymiä. Kuntoutusta koskevia hoito-ohjeita ja muita vastaavia hoitohenkilöstölle keskeisiä viestejä voidaan kuitenkin tarvittaessa kirjata erikseen HOKE-näkymälle. [1] Fysioterapiamerkinnät kirjataan fysioterapian ammatilliselle näkymälle FYST. [2]

 

[1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77

[2] Suomen Fysioterapeutit ry. 2015. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa. Ammattilaisen opas. 

[3] Fysioterapianimikkeistö 2017. Toim. Tuija Savolainen ja Riitta Partia. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3438 

[4] Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita. Toim. Tuija Savolainen. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3463