Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus

Suomen Fysioterapeutit julkaisi 23.11.2011 Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuosituksen. Suosituksen päivitetty versio julkaistiin 26.10.2017.

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus esittelee tutkimuksiin perustuvia kaatumisten ehkäisykeinoja ja kaatumisia ennustavia mittareita.

Suosituksen keskeinen sanoma

  • Kaatumisen vaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja ehkäisytoimien suunnittelu sekä toteutus ovat moniammatillista yhteistyötä.
  • Kaatumisia ja kaatumisvammoja voidaan ehkäistä sekä moni- että yksiosaisilla ohjelmilla.
  • Fysioterapeutin ammattitaitoa tarvitaan kaatumisten ehkäisytoiminnassa erityisesti liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja parantamisessa. Fysioterapeutilla on lisäksi keskeinen rooli liikuntaharjoittelun suunnittelussa, soveltamisessa, toteutuksessa tai toteutuksen koordinoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa.
  • Kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä olennaista on monipuolinen liikuntaharjoittelu. Harjoittelun osana pitää aina olla tasapainoa parantavia ja lihasvoimaa lisääviä harjoitteita.
  • Yksilöllisesti suunnitellut ja toteutetut asumisen ja elinympäristön muutostyöt ovat tärkeä osa kaatumisten ehkäisyä korkeassa kaatumisvaarassa olevilla iäkkäillä.
  • Pitkäaikais- tai sairaalahoidossa olevien iäkkäiden kaatumisia voidaan parhaiten ehkäistä yksilöllisiin vaaratekijöihin kohdennetuilla, useampia ehkäisytoimia ja liikuntaharjoittelua sisältävällä ohjelmalla.
  • Tutkimusnäyttö neurologisten potilaiden ja muistisairaiden iäkkäiden kaatumisten ehkäisystä on toistaiseksi puutteellista.

Tutustu suositukseen:

» Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus