2023/3 | Ajattelun vinoumat ja kohina kliinisessä päättelyssä (Riikka Holopainen, Niklas Särkilahti, Pauli Ohukainen)

Kliininen päättely on ammattilaisen ja asiakkaan yhteistoiminnassa tapahtuva mutta lopulta am­mattilaisen pään sisäinen reflektioprosessi. Se koostuu ajattelusta, päätöksenteosta sekä en­nustamisesta.Eri alojen ammattilaisten päätöksentekoa on tutkittu erilaisissa tilanteissa. Tuolloin on huomattu, että päät­telymme ei ole niin luotettavaa kuin olemme aiemmin uskoneet.

Kliinisen päättelyn prosessiin liittyy paljon ajatte­lun vinoumia ja kohinaa, joita tunnistamalla voimme parantaa päättelymme luotettavuutta. Kirjoitukses­samme pyrimme tuomaan esiin etenkin niitä tekijöitä, jotka voivat johtaa harhaan, sekä antamaan muutamia suunnistusohjeita.

Mitä ovat ajattelun vinoumat?

Ajattelumme voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: no­peaan ja tiedostamattomaan sekä hitaaseen, harkitse­vaan ja järkeilevään ajatteluun.

Arjen tavanomaisissa tilanteissa nopea ajattelu (no­peasti mieleen tulevat ensivaikutelmat) on välttämä­töntä, sillä ajatteluresurssimme eivät riitä jokaisen asian perusteelliseen ja harkitsevaan pohdintaan.

Meidän on hyvä olla kuitenkin tietoisia nopean ajat­telun heikkouksista. Siinä käytämme monenlaisia oiko­reittejä eli heuristiikkoja, jotka voivat johtaa tiedosta­mattamme ajattelun vinoumiin eli systemaattiseen virheellisyyteen.

Tällaisia oikoreittejä ovat esimerkiksi nopeat yleis­tykset, tiettyjen asioiden huomiotta jättäminen ja mie­lemme taipumus täydentää puuttuvaa tietoa mieliku­vituksemme avulla. Olemme esimerkiksi taipuvaisia systemaattisesti aliarvioimaan pelon merkitystä asiak­kaan oirekuvassa, jos emme hyödynnä kyselylomakkeita. Yksi tärkeimmistä vinoumien taustatekijöistä on kognitiivinen dissonanssi. Se on psykologinen ristirii­ta, joka syntyy tilanteissa, jossa vähintään kaksi erilaista ajatusta, tunnetta tai arvoa riitelevät. Tämä aiheuttaa epämukavuuden tunnetta, jota aivomme pyrkivät vähen­tämään esimerkiksi hakeutumalla maailmankuvaamme ja aikaisempia näkemyksiämme vahvistavan tiedon pa­riin (vahvistusvinouma).

Myös heuristiikat vinouttavat ajatteluamme, sillä niissä aivomme yksinkertaistavat ongelman, jos eivät löydä siihen heti ratkaisua. Tällöin ensisijaisesti käy­tämme aivoissa saatavilla olevaa tietoa esimerkiksi aiem­mista asiakastapauksista tai erilaisia nyrkkisääntöjä, joita sovellamme kaikkeen uuteen tietoon (saatavuus­vinouma). Tällöin luulemme, että käytössämme on kaik­ki oleellinen tieto (eikä muuta tietoa ole), mikä voi kui­tenkin johtaa vinoutuneisiin johtopäätöksiin.

Monelle tutun Dunning­Kruger­ilmiön (yksinkertais­taen; mitä vähemmän tietoa, sitä suurempaa on oman osaamisen yliarviointi) olemassaolo systemaattisena vi­noumana on viime aikoina kyseenalaistettu. Kun tietoa on vähän, ryhmätasolla esiintynee saman verran osaamisensa yli­- ja aliarvioivia, mutta tiedon kasvaessa itse­arvion tarkkuus kasvaa.

Tämä on hyvä pitää mielessä myös kliinisen päättelyn kontekstissa ja muistaa, että varsinkin opiskelu­ tai työ­uran alkuvaiheessa voimakas tunne omasta osaamises­ta tai osaamattomuudesta voi olla hyvinkin epätarkka.

Mitä on kohina?

Ajattelun vinoumien lisäksi kliinisen päättelyn proses­siin vaikuttaa vähemmän tunnettu ilmiö, kohina. Kohi­nalla tarkoitetaan ulkoisia ja sisäisiä, ennustamattomia, hankalasti nähtäviä ja selitettäviä päättelyn häiriöte­kijöitä.

Kliinisessä päättelyssä ulkoista kohinaa aiheuttaa ennen kaikkea asiakas. Joskus hänen runsaasti infor­maatiota sisältävä tarinansa sekä hänestä kliinisessä tut­kimuksessa tehdyt havainnot voivat sisältää hoidon kan­nalta paljon myös merkityksetöntä asiaa.

On myös tärkeää tiedostaa ihmismielen taipumus tehdä havainnoista syy­seurauspäätelmiä, vaikka niitä ei olisi. Liikehallinnan häiriö, lihasheikkous, liikerajoi­tus tai vaikkapa liikkumisen pelko ei aina ole yhteydes­sä yksittäisen asiakkaan oirekuvaan, vaikka kirjallisuus kertoisikin näiden tekijöiden riippuvuussuhteista.

Kliinisen päättelyn sisäistä kohinaa aiheuttaa puoles­taan fysioterapeutti itse. Kaksi testaajaa voivat saada hy­vinkin erilaiset tulokset arvioidessaan saman asiakkaan asentoa tai liikettä. Toisaalta sama testaaja voi päätyä asennon tai liikkuvuuden arvioinnissa erilaisiin tulok­siin eri arviointikertojen välillä, vaikka mitattavan tilan­ne ei olisi muuttunut (olettaen että testaaja ei muista edellistä arviointitilannetta).

Esimerkiksi alaselkäkivun arviointiin kehitettyjen kliinisten testien osalta suositellaan ensisijaisesti sel­laisten mittareiden käyttöä, joissa testaajan sisäinen ja testaajien välinen luotettavuus on hyväksyttävällä ta­solla. Kliiniseen päättelyyn tulisi soveltaa samaa ajatte­lua. Voidaan esimerkiksi pohtia sitä, kuinka todennäköi­sesti olisimme kollegan kanssa yksimielisiä yksittäisen alaselkäpotilaan oireiden syystä – tai vaikka olisimme samaa mieltä – valitsisimmeko samat hoitointerventiot?

Miten minimoida ajattelun vinoumia ja kohinaa?

Ensimmäinen askel on tunnistaa ja tunnustaa ajattelun vinoumien ja kohinan vaikutukset päätöksentekoomme. Kukaan meistä ei ole täysin vinoumista vapaa, eikä ko­hinatonta päätöksentekotilannetta ole olemassakaan. Osalle vinoumien tunnistaminen ja myöntäminen on luontevaa, mutta toiset joutuvat kamppailemaan tämän kanssa suurestikin. Kaikkein vaarallisin vinou­ma on usko siihen, etteivät vinoumat koske itseä.

Vahvistusvinouman ehkäisyssä tärkeää on avoimuus. Avoimuutta voidaan harjoittaa esimerkiksi ajatusleikil­lä, jossa siirryt oman näkemyksesi leiristä vastakkaista leiriä edustavan saappaisiin. Kun olet perehtynyt johon­kin asiaan yhdestä näkökulmasta, etsi vastakkaista tie­toa ja pyri perustelemaan näkemys itsellesi. Sen sijaan, että pyrit todistamaan tekemäsi hypoteesin oikeaksi, pyri todistamaan se vääräksi.

Heurististen vinoumien torjunnassa yksi hyvä tapa on ajattelun hidastaminen. Pysähdy miettimään, teen­kö johtopäätöksen esimerkiksi yksittäisen tutkimislöy­döksen perusteella vai onko tilanteessa jotain muutakin, mikä tulisi huomioida. Kuuntelinko asiakkaan tarinan loppuun vai lähdinkö hoitamaan ensimmäistä vastaan tullutta löydöstä?

Päätöksenteosta näyttäisi tulevan luotettavampaa, jos pohdimme samaa asiaa uudelleen ja teemme mah­dollisimman erilaisen mutta samalla mahdollisimman oikean johtopäätöksen.

Vinoumien ja kohinan tunnistaminen voi olla vai­keaa, vaikka pyrkisimme olemaan avoimia tai pysähtyi­simme ajattelemaan. Koska huomaamme helpommin toistemme vinoumat ja heidän toimintaansa vaikutta­van kohinan, meistä voi olla toisillemme apua.

Kuinka usein kollegasi on käynyt seuraamassa vas­taanottoasi tai sinä jonkun toisen työskentelyä? Kuin­ka usein saat terveen skeptisiä kysymyksiä tekemistäsi johtopäätöksistä ja valinnoistasi?

Yksi ratkaisu tähän voisi olla niin sanotut kohina­-auditoinnit. Koska olemme alttiita ryhmäajattelulle ja jälkiviisaudelle, asiakastapaukset tulisi läpikäydä niin, että jokainen vastaa ensin itsenäisesti, jonka jälkeen vas­taukset kootaan yhteen. Tämän jälkeen aiheesta käydään yhteistä keskustelua.

Vinoumia ja kohinaa voidaan pyrkiä vähentämään myös hyödyntämällä erilaisia kaavakkeita, kaavioita ja sääntöjä, sillä mekaanisen, sääntöihin ja kriteereihin perustuvan päätöksenteon on havaittu olevan luotet­tavampaa.

Monelle tuttu kliininen ennustemalli on esimerkik­ si Ottawa ankle rule, jonka perusteella voidaan määri­tellä, tarvitaanko nilkan nyrjähdyksessä kuvantamis­ta. Näissä ennustemalleissa tulee kuitenkin huomioida, että niiden tarkoituksena ei ole johtopäätöksen tekemi­nen vaan niiden tekemisen helpottaminen. Lisäksi on kehitetty monenlaisia tule­vaivojen luokittelumalleja, mutta mikään niistä ei ole toistaiseksi osoittautunut erityisen toimivaksi.

Myös kliinisen päättelyn tueksi on kehitetty monia malleja ja lomakkeita, mutta haasteena näissä on usein niiden hyödyntämisen työläys. Ne sopivatkin mahdol­lisesti paremmin oman toiminnan syvällisempään reflektointiin kuin jokaisen asiakkaan kanssa hyödynnet­täviksi työkaluiksi.

Kliinisessä päättelyssä kyse ei ole oikeassa tai väärässä olosta, eikä oikean tai väärän päättelyn tai päätöksen te­kemisestä. Asiakastapauksissa monen asian huomioimi­nen ja pohtiminen voi johtaa pään sisällämme enemmän sekamelskaan kuin johdonmukaisuuteen. Ne kuitenkin aiheuttavat päässämme keskustelua, joka ei tee kliinistä päättelystä helpommaksi mutta tekee siitä parempaa.

Kirjallisuutta

  • Kahneman D: Thinking, fast and 2013.
  • Kahneman D, Sibony O, Sunstein C: A flaw in human judgement. 2022.
  • Ohukainen P: Skeptisen mielipiteen Osa III. Omien vinoumien minimointi. Tervettä skeptisyyttä -blogi.