05/03/2024

Fysioterapian hinta kehittyy maltillisesti

Fysioterapian hinnat kehittyivät vuosien 2023 ja 2024 välillä keskimäärin neljä prosenttia, joka vastaa suunnilleen yleistä inflaatiotasoa. Hintataso vahvistui lääkärikeskuksissa toimivien ammatinharjoittajien osalta, mutta heikkeni työllistävien pk-yrittäjien osalta. Kilpailu alalla vaikuttaa kiristyneen ja hyvinvointialueiden yrityksiltä ostama fysioterapia on vähentynyt selvästi viime vuoteen verrattuna.

» Kattava raportti fysioterapian hintatasosta täällä

Suomen Fysioyterapeutit on selvittänyt fysioterapian hintatasoa jäsenkyselyllä vuodesta 2023 lähtien. Hintakyselyn taustalla on Kela-korvausten poistuminen, joka lopetti myös Kelan tekemän tilastointityön. Vuoden 2024 hintakyselyyn vastasi 394 fysioterapeuttia, joka on arviolta 10 prosenttia yksityisellä sektorilla työskentelevistä. Vastaajista 345 toimi yrittäjänä ja 49 palkansaajana. Lähes kaikki vastaukset koskivat aikuisten terapiaa, joten lasten fysioterapian hintatiedoista ei saatu luotettavaa käsitystä pienen vastausmäärän vuoksi.

Etäkuntoutus, kotikäynnit ja puitesopimukset ovat yleisiä

Vastaajista 38 prosenttia tuotti etäkuntoutusta ja lähes kaikki olivat hinnoitelleet sen samalla tavalla kuin vastaanotolla toteutuvan kuntoutuksen. Etäkuntoutus ei ole viime vuoteen verrattuna yleistynyt. Kotikäyntejä tuotti kaksi kolmasosaa vastaajista ja heistä neljä viidestä oli hinnoitellut kotikäynnit eri tavoin kuin vastaanottokäynnit. Vuoden 2024 alusta voimaan tullut fysioterapian kotitalousvähennys ei vielä näkynyt kotikäyntien yleistymisenä.

Vastaajista yli puolella oli puitesopimus Kelan, hyvinvointialueen ja/tai vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusyhtiöiden sopimuksia oli selvästi vähemmän kuin viime vuonna, jolloin sopimus oli kahdella kolmasosalla vastaajista. Kolmasosalla puitesopimuksien hinta erosi itse maksavien asiakkaiden hinnoista. Määrä on vähentynyt viime vuodesta selvästi (65 % vuonna 2023), eli hinnat ovat tänä vuonna lähempänä toisiaan maksajasta riippumatta.

Fysioterapian hintataso vuonna 2024

Fysioterapian hinnassa oli merkittävää vaihtelua sekä hyvinvointialueiden sisällä että eri alueiden välillä. Toisaalta eri hintojen vaihteluvälit ovat kautta linjan tiivistyneet, joka voi kertoa kilpailun koventumisesta.  Vuosien 2023 ja 2024 hintojen keskiarvo, mediaani, vaihteluväli ja keskihajonta sekä vastausten määrä on koottu oheisiin taulukoihin.Määrät kuvastavat koko Suomen keskiarvoa.

» Hyvinvointialuekohtaiset tiedot löydät täältä!

 

Vastaanottokäynnin hinta 2023 (45 min)

 

Vastaanottokäynnin hinta 2024 (45 min)

 

Vastaanottokäynnin hinta 2023 (60 min)

 

Vastaanottokäynnin hinta 2024 (60 min)

 

Itse maksavilla asiakkailla 45 minuutin allasterapian mediaanihinta oli 90 euroa (vaihteluväli 60–160 €) ja tunnin hinta 107 euroa (vaihteluväli 68–200 €). Allasterapian hinnat ovat laskeneet vuoteen 2023 verrattuna kolmesta kuuteen euroa.

Itse maksavien asiakkaiden kotikäyntien mediaanihinta oli 45 min terapian osalta 75 euroa (vaihteluväli 50–150 €) ja 60 min terapian osalta 90 euroa (vaihteluväli 55–182 €). Kotikäyntien hinta on laskenut kahdella eurolla 45 min terapian osalta ja säilynyt ennallaan 60 min terapian osalta.

Fysioterapian hinnat vaihtelivat paitsi alueellisesti, myös palvelua tuottavan yrityksen mukaan. Edullisimmin fysioterapian olivat hinnoitelleet työllistävät yrittäjät ja omassa toimitilassaan työskentelevät yksinyrittäjät. Korkeimman hinnan ilmoittivat alihankkijana työskentelevät. Hintaero ääripäiden välillä oli noin 22 euroa. Vuoteen 2023 verrattuna työllistävien yritysten ilmoittamat hinnat ovat laskeneet kahdella prosentilla (n. 1-2 € / käynti). Alihankkijoilla ja vuokrapaikalla toimivilla hinnat ovat nousseet kuudesta kymmeneen prosenttia (n. 4-8 € / käynti) ja omassa toimitilassa toimivilla yksinyrittäjillä viisi prosenttia (n. 3 € / käynti).

Hankinnat takkuavat ja hyvinvointialueet säästävät kuntoutuksesta

Vajaa puolet vastaajista koki hyvinvointialueiden kanssa olevan ongelmia julkisiin hankintoihin liittyen. Yli puolet vastaajista kertoi hyvinvointialueen kautta maksusitoumuksella tai palvelusetelillä tulevien fysioterapia-asiakkaiden määrän vähentyneen, ja kaksi kolmasosaa kertoi asiakkaiden saavan aiempaa vähemmän fysioterapiaa. Kolmanneksella vastaajista oli ollut vaikeuksia laskutuksen kanssa. Hyvinvointialueiden kuntoutuksesta säästäminen on lisääntynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Laskutukseen liittyvät ongelmat ovat niin ikään lisääntyneet.

– Avoimia vastauksia hyvinvointialueiden ongelmista tuli paljon. Vastauksissa korostuivat turhautuminen kuntoutukseen ja etenkin fysioterapiaan kohdistuvista leikkauksista, palvelupolkujen toimimattomuus sekä huoli asiakkaiden pärjäämisestä. Moni yrittäjä kokee, ettei heidän tekemäänsä työtä enää arvosteta, kuvailee Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Hintakehitys tulevaisuudessa

Yhteiskunnallinen tilanne on edelleen epävarma. Sota Euroopassa jatkuu, mutta energiakriisin ja inflaation suhteen tilanne on viime vuotta valoisampi. Korkotasojen nouseminen vähentää fysioterapia-asiakkaiden ostovoimaa, joka on poikkeuksellisen voimakkaan inflaation vuoksi jo entuudestaan heikko. Toisaalta uusi fysioterapian kotitalousvähennys tuo monille asiakkaille kokonaan uuden tukimuodon terapiapalveluiden hankkimiseen.

Hyvinvointialueilla on edelleen käynnissä kirjava joukko julkisia hankintoja ja vakuutusyhtiöiden rooli sekä fysioterapian maksajana että palveluiden keskittäjänä suurille toimijoille on jatkanut kasvuaan. Pk-yritysten verkosto on yrityskauppojen ja fuusioiden myötä muuttunut ja suurten konsernien osuus fysioterapia-alan markkinoista voi edelleen kasvaa, joskaan yrityskauppoja ei enää tehdä 2010-luvun tahtiin.

– Yritysten kannattaa pyrkiä houkuttelemaan itse maksavia asiakkaita. Hyvinvointialueiden, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kautta tulevat asiakasvirrat ovat kuitumassa tai keskittyvät suurille terveysjäteille. Näen väestön heikentyneestä ostovoimasta huolimatta paljon potentiaalia suorassa asiakashankinnassa, mutta tämä vaatii yrityksiltä myynnin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun taitoja sekä uusien asiakasryhmien haltuunottoa, Korpi pohtii.

Fysioterapeuttien asiakaskunta ei ole supistumassa. Kansansairaudet jatkavat kasvuaan ja ihmisten liikkumattomuus lisääntyy. Väestön ikääntyminen lisää fysioterapiapalveluiden tarvetta voimakkaasti ja kotitalousvähennys luo etenkin ikääntyneille hyvän kannustimen fysioterapian hankkimiseen.

» Lue väestön fysioterapian tarpeesta lisää täältä

Pienten fysioterapiayritysten on edelleen erittäin tärkeää huolehtia säännöllisestä ja määrältään riittävästä hintojen tarkistuksesta vuosittain. Palvelun tuotantokustannusten ja yleisen hintatason noustessa hinnan tarkistaminen suojaa sekä fysioterapiayrittäjää että tämän työntekijöitä ostovoiman heikentymiseltä. Julkisissa hankinnoissa palveluita ei tule tuottaa tappiolla.


Lue myös:

» Kattava raportti fysioterapian hintatasosta
» Fysioterapian hinnoittelun perusteet

Muista myös yrittäjille suunnattu myynnin koulutuskokonaisuus, joka on liiton jäsenille maksuton!

Fysioterapian hinta kehittyy maltillisesti

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Fysioterapian hinta kehittyy maltillisesti

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti