Liity jäseneksi
eAsiointi

Potilaita koskeva lainsäädäntö

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään on kunnioitettava, eikä hänen ihmisarvoaan saa loukata.

Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja yksilölliset tarpeet on mahdollisuuksien mukaan huomioitava hoidossa ja kohtelussa.

Ihmisiä ei saa asettaa terveyspalveluissa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Hoitopäätöksiin saavat vaikuttaa vain lääketieteelliset syyt. Yhdenvertaisuussäännöksen mukaan henkilön on saatava riittävät terveyspalvellut riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Potilaalla oikeus saada itseään koskevia tietoja

Potilaalle on oma-aloitteisesti annettava selvitys hänen terveydentilastaan: Mitä eri hoitovaihtoehtoja on, miten hoidot vaikuttavat ja onko niillä haittavaikutuksia? Potilaalle on kerrottava myös kaikista hoitoon liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hänen hoidostaan päätettäessä.

Lain mukaan potilaalle ei saa antaa tietoja, jos hän ei halua niitä. Tietoja ei myöskään saa antaa, jos lääkäri pitää ilmeisenä, että tietojen antamisesta voisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Pelkkä epäily, että tiedot voisivat vahingoittaa potilasta, ei riitä syyksi olla antamatta tietoja potilaalle hänen niin halutessaan niitä.

Potilaan on ymmärettävä riittävän hyvin potilastiedon sisältö. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä tai potilas ei voi aisti- tai puhevian vuoksi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkkaamisesta. Tietojen antamisesta on tehtävä merkintä potilasasiakirjoihin. Jos tietoja ei ole annettu, potilasasiakirjoihin on merkittävä syy siihen.

Potilaalla on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu potilasasiakirjoihin. Jos tiedot ovat potilaan mielestä virheellisiä, hän voi pyytää niiden korjaamista.

» Lue lisää potilaan asemasta ja oikeuksista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laissa säädetään potilaan keskeisistä oikeuksista hoitoon pääsyyn, hoitoon, tiedonsaantiin ja itsemääräämiseen liittyen. Hoitamisen ja tutkimusten tekemisen luvallisuuden edellytyksenä on potilaan suostumus. Potilasasiamiestoiminnasta säädetään tässä laissa, samoin kuin potilasasiakirjoista, joista tarkemmat säädökset löytyvät potilasasiakirja-asetuksesta.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Asetus potilasasiakirjoista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta sovelletaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laatimiseen ja säilyttämiseen. Siinä määritellään potilasasiakirjat, tietojen käyttöoikeudet sekä käsittelytavat.

» Asetus kokonaisuudessaan (Finlex)

Henkilötietolaki

Laissa säädetään henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä yleisistä periaatteista sekä keskeisistä henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvistä määritelmistä. Lain säädökset tulee huomioida potilasasiakirjojen käsittelyssä.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laissa säädetään asiakastietojen sähköisen käsittelyn yleisistä vaatimuksista. Niillä turvataan tietojen käytettävyys, eheys, ja säilyminen sekä asiakkaan yksityisyyden suoja näiden tietojen käytössä. Laissa säädetään myös valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista sekä palvelun tuottajien velvollisuuksista.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Potilasvahinkolaki

Laissa säädetään potilasvakuutuksesta, joka on pakollinen kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja toimintayksiköille, sekä potilasvahinkojen käsittelystä. Potilasvahinkolain perusteella korvataan Suomessa annetusta ns. koululääketieteeseen perustuvasta ja sitä soveltavasta terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuneita henkilövahinkoja.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)