08/03/2023

Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2024 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista on hyväksytty. Fysioterapiayrittäjien ei 1.1.2024 alkaen tarvitse järjestää itse potilasasiamiestoimintaa, vaan asiakkaat ohjataan hyvinvointialueiden potilasasiavastaavien palveluihin. Palvelu on jatkossakin asiakkaille maksutonta, eikä hyvinvointialue peri palvelusta maksua myöskään yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Velvoite potilasasiavastaavien nimeämiselle perustuu potilaslakiin (11 §) ja koskee sekä yksityistä että julkista terveydenhuoltoa. Aiemmin kukin julkinen ja yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö on vastannut järjestämänsä potilasasiamiestoiminnan kustannuksista. Jatkossa kustannuksista ja palvelun järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. 

Lakimuutoksen myötä nykyisistä asiamies -nimikkeistä siirrytään potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava -nimikkeisiin. Potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäisivät julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon, työterveyshuollon sekä varhaiskasvatuksen osalta hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Muiden toimijoiden järjestämisvastuu on kuvattu tarkemmin täällä. 

Miksi muutos tehtiin? 

Potilasasiamiestoiminta edistää monelta osin potilaiden oikeuksien toteutumista ja sekä palvelujen järjestäjät että tuottajat ovat pitäneet toimintaa tärkeänä. Toimintaa on kuitenkin nähty tarpeelliseksi kehittää edelleen myös lainsäädännöllisesti, sillä sääntelyssä on havaittu useita puutteita, eikä asiamiestoimintaa ole järjestetty Suomessa yhtenäisellä tavalla. Tietoja palveluiden käytöstä ei ole keskitetysti saatavilla, eikä toiminnan vaikuttavuutta ole pystytty arvioimaan. Uudistuksella pyritään vahvistamaan palveluiden saatavuutta ja laatua. Lue lisää lakiuudistuksen perusteluista täältä. 

Miten muutos vaikuttaa fysioterapiayrittäjiin?  

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät enää järjestä potilasasiavastaavien toimintaa itse, vaan toiminnan järjestävät hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. Uuden lain myötä yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla ei ole enää lakisääteistä velvollisuutta tai oikeutta järjestää potilasasiamiestoimintaa kuten nykyisin. Uudistus keventää yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien velvoitteita ja voi helpottaa etenkin pienten palveluntuottajien asemaa. Toisaalta menetetään sellainen yksityisen sektorin potilasasiamiestoiminta, joka on toiminut hyvin. 

Yksityisillä palveluntuottajilla on edelleenkin potilaslaissa säädetty velvollisuus tiedottaa potilailleen muistutusoikeudesta sekä järjestää muistutuksen tekeminen potilaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Jos esimerkiksi palveluunsa tyytymätön potilas ottaa yhteyttä yksityiseen palveluntuottajaan, tämän tulee informoida asiakasta tai potilasta mahdollisuudesta ottaa yhteyttä myös hyvinvointialueen potilasasiavastaavaan tai sosiaaliasiavastaavaan. Kun asiakas tai potilas tarvitsee potilasasiavastaavan tai sosiaaliasiavastaavan antamaa neuvontaa tai avustamista, tulee asiakas tai potilas ohjata ottamaan yhteyttä hyvinvointialueen potilasasiavastaavaan tai sosiaaliasiavastaavaan. 

Muutoksesta ei aiheudu kustannuksia yksityisille palveluntuottajille. 

Mitä muutos tarkoittaa potilasasiavastaaville? 

Uuden lain myötä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jos vastaavia on useita. Vastuuhenkilön tehtävänä on ohjata, koordinoida ja kehittää potilasasiavastaavien toimintaa, koota potilasasiavastaavien kanssa vuosittain selvitys potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä toiminnan järjestäjälle sekä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.  

Varsinaisten potilasasiavastaavien tehtäviin ei tule merkittäviä muutoksia. Jatkossa potilasasiavastaava voi avustaa muistutuksen tekemisessä myös potilaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä. Potilasasiavastaavan tehtäviin edellytetään kuitenkin jatkossa soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtävän edellyttämää tehtäväalan tuntemusta. Aiemmin koulutusvaatimuksia ei ole ollut. 

Uutena asiana lakiin säädettiin potilasasiamiehen riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaaminen heidän hoitaessaan tehtäviään. Potilasasiamiestoiminta on järjestettävä erillään muista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä. Korotettua irtisanomissuojaa potilasasiavastaavalla ei ole. 

Miten muutos vaikuttaa asiakasasiakirjojen hallintaan? 

Uudessa laissa säädetään rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelystä ja potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan tiedonsaantioikeudesta. Kukin hyvinvointialue on järjestämisvastuulleen kuuluvassa potilasasiavastaavien toiminnassa muodostuvien asiakirjojen rekisterinpitäjä.  

Potilasasiavastaava on velvollinen rekisteröimään antamiaan palveluja ja niihin liittyviä asiakirjoja koskevat laissa säädetyt tiedot sekä dokumentoimaan palvelujensa antamiseen liittyvät välttämättömät tiedot, kun kyse on muusta kuin yleisestä neuvonnasta.  

Potilasasiavastaavalle saapuneet ja heidän laatimansa asiakirjat on pidettävä erillään rekisterinpitäjän muista asiakirjoista. Potilasasiavastaavalla on oikeus käsitellä hallussaan oleviin asiakirjoihin sisältyviä tehtäviensä suorittamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja salassapitosäännösten estämättä.  

Sähköisesti tallennettuihin henkilötietoihin on määriteltävä käyttöoikeudet ottaen huomioon kunkin potilasasiavastaavan tehtävät. Rekisterinpitäjän on säilytettävä potilasasiavastaavien toiminnan asiakirjoja ja lokitietoja 12 vuotta asian käsittelyn päättymisestä.  

Potilasasiavastaavalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada Digi- ja väestötietovirastolta sekä potilaalle tai asiakkaalle sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja järjestäviltä ja tuottavilta tahoilta välttämättömät tiedot potilaan tai asiakkaan laillisen edustajan, omaisen tai muun läheisen toimivallan varmistamiseksi sekä alaikäisen kypsyysarvioinnista, jos alaikäinen on kieltänyt potilastietojensa tai sosiaalihuollon asiakastietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 

Muistilista yrittäjille 

  • Potilasasiavastaavien palveluita ei tarvitse järjestää itse 1.1.2024 alkaen, palvelut järjestää maksutta hyvinvointialue.  
  • Potilaita on edelleen neuvottava potilaslain mukaisissa asioissa, etenkin 3. luvun muistutukseen ja kanteluun liittyen. Asiakas tulee ohjata hyvinvointialueen palveluihin. Valviran sivuilla on hyviä ohjeita.   
  • Selvitä oman hyvinvointialueesi potilasasiavastaavien yhteystiedot 

 

» STM:n tiedote asiasta täällä

Yksityiskohtaiset tiedot hallituksen esityksessä (HE 300/2022 vp) ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä (StVM 49/2022 vp). 

Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2024 

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2024 

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti