22/09/2023

Fysioterapia on edelleen edullista

Kela-korvausten poistumisen myötä menetettiin myös Kelan keräämä tilastotieto yksityisten terveyspalveluiden hinnoista. Suomen Fysioterapeutit paikkaa tätä tietoaukkoa jäsenille kohdistetulla hintakyselyllä, joka lähetettiin ensimmäisen kerran keväällä 2023. Kyselyllä kerättiin fysioterapian hintatietoja sekä itse maksavien asiakkaiden että sopimusasiakkaiden osalta. 

» Kattava raportti fysioterapian hintatasosta

Kyselyyn vastasi 417 fysioterapeuttia, joka on arviolta 10 prosenttia yksityisellä sektorilla työskentelevistä. Vastaajista 360 toimi yrittäjänä ja 57 palkansaajana. Lähes kaikki vastaukset koskivat aikuisten terapiaa, joten lasten fysioterapian hintatiedoista ei saatu luotettavia tuloksia.

Etäkuntoutus, kotikäynnit ja puitesopimukset ovat yleisiä

Vajaa puolet vastaajista tuotti etäkuntoutusta ja lähes kaikki olivat hinnoitelleet sen samalla tavalla kuin vastaanottokäynnit. Kaksi vastaajaa kolmesta teki kotikäyntejä ja neljä viidestä oli hinnoitellut ne eri tavoin kuin vastaanottokäynnit.

Yli puolella vastaajista oli sopimus Kelan ja/tai hyvinvointialueen kanssa ja kahdella kolmasosalla vakuutusyhtiön kanssa. Kahdella vastaajalla kolmesta sopimushinnat erosivat itse maksavien asiakkaiden hinnoista.

Fysioterapian hintataso vuonna 2023

Fysioterapian hinnassa oli merkittävää vaihtelua sekä hyvinvointialueiden sisällä että eri alueiden välillä. Itse maksavien asiakkaiden hintatietoja saatiin 395, kotikäyntihintoja 320, allasterapian hintoja 44 ja vakuutusyhtiöiden ja hyvinvointialueiden hintoja 144 kumpaakin. Hintojen keskiarvo, mediaani, vaihteluväli ja keskihajonta on koottu oheiseen taulukkoon.

Vastaanottokäynnin hinta (45 min)

Vastaanottokäynnin hinta (60 min)

 

Itse maksavilla asiakkailla 45 minuutin allasterapian mediaanihinta oli 95 euroa (vaihteluväli 50–125 €, keskihajonta 23 €) ja tunnin 116 euroa (vaihteluväli 51–160 €, keskihajonta 29 €). Itse maksavien asiakkaiden kotikäyntien mediaanihinta oli 45 min terapian osalta 77 euroa (vaihteluväli 47–164 €, keskihajonta 17 €) ja 60 min terapian osalta 90 euroa (vaihteluväli 44–192 €, keskihajonta 21 €).

Fysioterapian hinnat vaihtelivat paitsi alueellisesti, myös palvelua tuottavan yrityksen mukaan. Edullisimmin fysioterapian olivat hinnoitelleet omassa toimitilassaan työskentelevät yksinyrittäjät ja korkeimman hinnan ilmoittivat alihankkijana työskentelevät. Hintaero ääripäiden välillä oli noin 20 euroa.

Fysioterapian hintakehitys on hidasta

Fysioterapian hintakehitys on ollut 2010-luvulla jonkin verran hitaampaa kuin muiden terveydenhuollon avopalveluiden. Indeksi sisältää useita keskenään erilaisia kuntoutuspalveluita. Fysioterapeuttien suuren määrän vuoksi indeksiä voidaan kuitenkin pitää kohtalaisen kuvaavana, mutta tosiasiallinen hintakehitys lienee vielä matalampi, koska muissa kuntoutuksissa hinta on todennäköisesti kehittynyt vahvemmin.

Hintakehitys on ollut 2010-luvulla eri hyvinvointialueilla erilaista. Kelan hintatietojen perusteella hintojen kehitys on ollut suurinta Etelä-Pohjanmaalla (+128 %, + 28 €), jossa tosin fysioterapiasta peritty maksu on vuonna 2010 ollut vain 21 euroa, eli selvästi alle 39 euron keskihinnan. Vahvempaa hintakehitystä on ollut myös Keski-Pohjanmaalla (+ 84 %, +27 €) ja Keski-Suomessa (+ 73 %, +25 €).

Heikointa hintakehitys on puolestaan ollut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (+18 %, +9 €) ja Helsingin Kaupungin alueella (+25 %, +11 €). Keskimäärin fysioterapian hinnat ovat kehittyneet vuosien 2010–2022 välillä 55 prosenttia (+20 €).

Hyvinvointialueet ovat säästäneet kuntoutuksesta

Jäsenkyselyssä selvitettiin myös kuntoutuksen tilannetta hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen jälkeen. Yli puolet vastaajista kertoi hyvinvointialueen kautta maksusitoumuksella tai palvelusetelillä tulevien fysioterapia-asiakkaiden määrän vähentyneen. Vastaavasti yli puolet vastaajista kertoi asiakkaiden saaman fysioterapian määrän vähentyneen. Neljänneksellä vastaajista oli ollut vaikeuksia laskutuksen kanssa.

Hintakehitys tulevaisuudessa

Koronaviruspandemian jälkeen yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut selvästi viime vuosikymmentä epävarmemmaksi. Euroopan sota, energiakriisi, voimakas inflaatio ja korkotasojen nouseminen lisäävät yritystoiminnan kustannuksia ja vähentävät samaan aikaan fysioterapia-asiakkaiden ostovoimaa.

Hyvinvointialueilla on käynnissä kirjava joukko julkisia hankintoja ja vakuutusyhtiöiden rooli sekä fysioterapian maksajana että palveluiden keskittäjänä suurille toimijoille on kasvamassa voimakkaasti. Pk-yritysten verkosto on yrityskauppojen ja fuusioiden myötä muuttunut ja suurten konsernien osuus fysioterapia-alan markkinoista on kasvanut.

Fysioterapeuttien asiakaskunta ei ole kuitenkaan supistumassa. Kansansairaudet jatkavat kasvuaan ja ihmisten liikkumattomuus lisääntyy. Väestön ikääntyminen lisää fysioterapiapalveluiden tarvetta voimakkaasti. Potentiaalisia suuria asiakasryhmiä ovat ikääntyneiden ohella esimerkiksi mielenterveyden ongelmista kärsivät, sydänsairaat, diabeetikot ja ylipainoiset. Yritysten kannattaa aktiivisesti kehittää fysioterapiapalveluja uusille asiakasryhmille.

Yhteiskunnalliset uudistukset, kuten fysioterapian kotitalousvähennys ja tiukennettu hoitotakuu, avaavat mahdollisuuksia etenkin itse tai palvelusetelillä maksavien asiakkaiden hankkimiselle. Kela-korvausjärjestelmän uudistus voi sekin vielä hyödyttää fysioterapia-alaa. Hallitusohjelman työelämän uudistukset puolestaan tähtäävät ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamiseen, joka toivottavasti helpottaa pienten yritysten kasvumahdollisuuksia.

Pienten fysioterapiayritysten on erittäin tärkeää huolehtia säännöllisestä ja määrältään riittävästä hintojen tarkistuksesta vuosittain. Fysioterapian tuotantokustannusten ja yleisen hintatason noustessa hinnan tarkistaminen suojaa sekä fysioterapiayrittäjän että tämän työntekijöiden ostovoimaa. Julkisissa hankinnoissa palveluita ei tule tarjota eikä tuottaa tappiolla.

Palveluiden markkinointiin ja uusien asiakasryhmien tunnistamiseen kannattaa käyttää voimavaroja ja fysioterapiapalveluita uudistaa rohkeasti.


Lue myös:

» Kattava raportti fysioterapian hintatasosta
» Fysioterapian hinnoittelun perusteet

Muista myös yrittäjille suunnatut koulutukset! Aiheina mm. digimarkkinointi, someviestintä ja palvelumuotoilu!

Fysioterapia on edelleen edullista

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti