22/03/2024

Hallitus esittää muutoksia asiakastietolakiin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan lakiin asiakastietojen käsittelystä (jäljempänä asiakastietolaki, 703/2023) tehdään joitakin tarkennuksia. Kyseinen asiakastietolaki on tullut voimaan 1.1.2023.

Hyväksytyn asiakastietolain terveydenhuollon palveluntarjoajien määritelmästä oli epähuomiossa jäänyt pois kokonaan yksityiset yhteisöt ja säätiöt. Nyt annetussa esityksessä olevan lisäyksen seurauksena määritelmä kattaisi jatkossa myös osakeyhtiön, osuuskunnan, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön muodossa toimivat yhteisöt ja yhdistykset sekä säätiöt, jotka järjestävät ja tuottavat sote-palveluita. Muutos vastaisi olemassa olevaa käytäntöä ja aiemmin voimassa ollutta sääntelyä.

Tiedonsaantioikeus ja potilastietojen luovuttaminen

Toinen esitetty muutos liittyy palvelunantajan oikeuteen saada potilastietoja sekä potilastietojen luovuttamiseen hoidon turvaamiseksi. Kyseiseen lakipykälään lisättäisiin momentti, jonka perusteella potilastietoja voidaan luovuttaa toiselle, potilaan kanssa sovitulle, palvelunantajalle. Tämä muutos vastaisi aiempaa sääntelyä, jossa potilastietoja on voinut luovuttaa toiselle toimintayksikölle tai ammattihenkilölle potilaan suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen perusteella. Kyseinen muutos mahdollistaisi myös hoitopalautteen antamisen potilaan lähettäneelle taholle, vaikka hoitovastuu ei enää sinne palautuisikaan. Yksityisessä terveydenhuollossa potilaan hoitoon voi monesti osallistua useampia palvelunantajia ja muutos lakiin mahdollistaisi välttämättömien potilastietojen luovuttamisen myös näissä tilanteissa.

Säännöksen lisääminen selkiyttää tiedonsaantioikeutta ja tietojen luovuttamista. Koska mahdollisuus luovuttaa välttämättömiä potilastietoja potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi ei edellytä asiakkaan antamaa luovutuslupaa, näin ollen myöskään asiakkaan tekemät luovutuskiellot eivät vaikuttaisi tietojen luovuttamiseen. Mikäli potilas ei siis halua joitain tietojaan luovutettavan, on arvioitava huolellisesti, mitkä tiedot ovat tosiasiallisesti välttämättömiä.

Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien avulla

Asiakastietolain pykälää tiedonsaantioikeuden toteuttamisesta tietojärjestelmän avulla esitetään muutettavaksi. Voimassa olevassa laissa asia on muotoiltu siten, että tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä on mahdollista vain valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden tai useamman palvelunantajan yhteisen tietojärjestelmän avulla. Muutos mahdollistaisi asiakastietojen luovuttamisen myös palvelunantajan oman tietojärjestelmän avulla.

 

Hallitus esittää muutoksia asiakastietolakiin

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti