Opparivartit

Suomen Fysioterapeutit järjestää vuoden 2023 ajan kuukausittain Opparivartti-teemawebinaareja, joissa valmistuvat opiskelijat pääsevät kertomaan tutkimustuloksistaan muille ammattilaisille.

Opparivartti-webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jokaiselle esiteltävälle työlle on varattu aikaa 15 minuuttia. Jatkossa webinaareja järjestetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina, eli kevään 2023 aikana seuraavasti: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 6.6.2023. Tallenteet julkaistaan myöhemmin liiton YouTube-kanavalla.

 

Tulossa 2.5.2023:

Outi Mäenpää, 2023: ”Se on tekemisissä elämän merkityksellisyyden kanssa” – Muistiklinikan moniammatillisen tiimin käsityksiä fysioterapian merkityksestä etenevien muistisairauksien kokonaisvaltaisessa hoidossa

Jyväskylän yliopistolla toteutettu fenomenografinen tutkimus kuvaa fysioterapiaa fyysisen toimintakyvyn ylläpitäjänä, arkielämän tukijana, hyvinvoinnin tuojana ja kanssakulkijana läpi sairauden. Tulokset lisäävät ymmärrystä fysioterapian merkityksestä ja roolista osana muistisairaan ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että muistisairaan ihmisen hoidossa fysioterapia tulisi nähdä laaja-alaisemmin kuin vain fyysistä toimintakykyä tukevana menetelmänä. Fysioterapeutin on astuttava ulos perinteiseksi mielletystä fysioterapeutin roolista ja fysioterapiaa tulee tarkastella ihmisyyden eri osa-alueet huomioivasta näkökulmasta.

Aiemmin esitellyt työt:

Löydät tallenteet YouTube-kanavalta omana soittolistanaan.


Violeta Ivanova, 2020: Carpal Tunnel syndrome symptoms in Esports players 

Satakunnan ammattikorkeakoululla tehdyssä opinnäytteessä tarkastellaan rannekanavaoireyhtymän syntyyn liittyviä riskitekijöitä e-urheilijoilla. Miten hallitsevia oireet ovat ja minkälaisin keinoin niiden syntyä voidaan ehkäistä?


Jaana Ruotsalainen, 2022: Rhythmic exercises as tools for rehabilitation following cerebellar stroke: a case study integrating music therapy and physiotherapy techniques

Jyväskylän yliopistolla tehty tutkimus on julkaistu vertaisarvioituna artikkelina Nordic Journal of Music Therapy -lehden numerossa 5/22. This article explores the use of music and multisensory stimuli in the construction of compensatory neural networks for motoric functioning in a patient recovering from cerebellar strokes (CS). This study aimed to address the real-world clinical concern of patients having a passive role in therapy, by arousing the client’s interest and self-motivation in rehabilitation.


Marita Taskila (2022): Liikunnan merkitys vaihdevuosioireisiin

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetun opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa terveysneuvonnan ja ohjaustyön tueksi terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan koulutusohjelmiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Huom! Ei tallennetta.