10/04/2019

Kelan hankinnoissa vahvistettava asiakasnäkökulmaa

Kela käynnisti lokakuussa 2018 selvityksen hankintojen kehittämisestä ja mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista. Selvityksessä esitettyjen suositusten toteuttamista valmistellaan heti.

Selvityksessä suositellaan hankintastrategian, hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista. Asiakasnäkökulmaa sekä hyviä hankinta- ja kilpailutuskäytäntöjä halutaan vahvistaa. Lisäksi niin markkinavaikutukset, vastuullisuus kuin riskien hallinta pitää huomioida paremmin. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan uusien hankintamenettelyjen, kuten rekisteröintimenettelyn, kokeilua.

Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelän mukaan kuntoutuspalvelujen lisäksi tässä on tutkittu ja raportoitu taksien, tulkkausten, äitiyspakkausten ja ict:n kilpailutukset. Selvitystä varten toteutetun kyselyn perusteella nimenomaan kuntoutukseen liittyvien keskeisten hankintojen tavoitteiden nähtiin toteutuneen heikosti.

Jarmo Mäkelä nostaa selvityksestä kuntoutukseen liittyviä havaintoja: Esimerkiksi noin 90 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä ”hankinnoissa painotetaan laatua riittävästi” ja 77 % väitteestä ”hankinnat vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeita”. Myös kokonaistaloudellisen edullisuuden nähtiin toteutuvan huonosti.

Hankintojen haasteellisuus ja vastuullisuus

Kelan mukaan selvitystyön tueksi on kuultu laajasti eri tahoja useissa tapaamisissa. Eniten keskustelua käytiin kuntoutuspalveluista, mutta myös tulkkauspalveluiden, taksien välityskeskusten ja äitiyspakkauksen kilpailutukset olivat vahvasti keskusteluissa mukana. Lisäksi kaikkiaan 525 asiakasjärjestölle, palveluntarjoajalle ja heidän sidosryhmilleen sekä muille asiantuntijoille lähetettiin kysely. Vastauksia Kela sai 270.

Hankintojen haasteellisuus ja yhteistyön merkitys nousi esiin sekä kyselyissä että kuulemisissa. Jokaisen hankinnan kohdalla tulisi huomioida muun muassa asiakkaan valinnanvapaus, asioinnin helppous, palvelun vaikuttavuus, laatu, hinta, vaikutukset markkinoille ja palveluntuottajille sekä ekologinen, sosiaalinen että taloudellinen vastuullisuus.

Kuntoutuspalveluiden osalta koettiin tarpeelliseksi mm. yhteistyö ja vuoropuhelu erityisesti jo kilpailutuksien valmisteluvaiheessa, laadun tunnistamisessa ja määrittelyssä. Laatua ei pitäisi katsoa yhtenä kokonaisuutena, vaan terapiakohtaisesti.

– Kilpailutuksissa pitäisi puuttua kilpailua vääristävään alihinnoitteluun. On myös pohdittava, mikä on järkevä kilpailutusalue, huomauttaa Jarmo Mäkelä.

Selvitystyötä johtaneen muutosjohtaja Tomi Ståhlin mukaan erityisesti palvelujen hankinnoissa tasapainon löytäminen eri tavoitteiden kanssa on haastavaa.

– Lukuisissa tärkeissä keskusteluissa ja tapaamisissa palveluntuottajien ja asiakasjärjestöjen kanssa on korostunut se, kuinka tärkeää on nyt saada käyttöön kaikki tieto siitä, miten osin keskenään ristiriitaisetkin tavoitteet voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioida hankinnoissa ja palvelujen kilpailutuksessa.

Rekisteröintimenettelyn kokeilun valmistelu

Kelan mukaan selvitystyön suositukset on tarkoitus saada käyttöön nopeasti. Uudistusten aikataulujen, rakenteiden ja vastuiden on tarkoitus olla selvillä elokuussa 2019.

Ensimmäinen rekisteröintimenettelyn kokeilu valmistellaan vuoden 2019 loppuun mennessä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, palveluntuottajien sekä asiakasjärjestöjen kanssa.

-Suomen Fysioterapeutit on antanut Kelalle useita kehitysehdotuksia rekisteröitymismenettelystä. Liitto on mukana tätä kehittävässä työryhmässä, jonka tavoitteena on saada myös fysioterapeuttien osalta ensimmäinen kokeilu ja testaus tänä vuonna aikaiseksi, jatkaa Jarmo Mäkelä.

Lisätietoja: Kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä, puh. 040 868 1779

Oheisessa linkissä Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaan näkemys Kelan ongelmista:

https://www.verkkouutiset.fi/sari-sarkomaa-kelan-perusteellinen-remontti-valttamaton/