26/03/2024

BLOGI | Liikuntamahdollisuudet eivät ole tasa-arvoisia

Liikuttaako? -kyselyn raportti paljastaa, etteivät liikuntamahdollisuudet ole kaikkien saatavilla.

Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy Suomi liikkeelle -ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista. Ohjelmassa ei mainita liikuntarajoitteisia henkilöitä lainkaan. Liikuntatieteellinen Seura ja Suomen Paralympiakomitea kokosivat yhteen toimintarajoitteisille henkilöille kohdennetun Liikkuja-kyselyn, Seurakyselyn ja Yhdistyskyselyn.  

Liikuntatieteellinen seura järjesti Liikuttaako? -raportin julkistamistilaisuuden 21.3. Raportista kävi ilmi, että liikunnan harrastamisen esteinä mainittiin useimmiten vamma tai terveydentila, harrastamisen kalleus, sopivan harrastuskaverin tai -ryhmän puute tai oma aikaansaamattomuus. Kuitenkin erityisesti työikäiset sekä lapset ja nuoret halusivat kyselyn mukaan harrastaa enemmän liikuntaa. Ratkaisujen kannalta olisi tärkeää pureutua tähän. Mikä tulee liikunnan harrastamisen innon ja liikunnan toteutumisen väliin?  

On sekä inhimillisestä näkökulmasta että kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävää saada todella koko Suomi liikkeelle. Liikuttaako? -tutkimuksen raportista kävi ilmi, että myös liikuntarajoitteita kokevan vähemmistön sisällä on useita vähemmistöjä. Myös näiden erityinen huomioiminen on liikuntatoiminnassa tulevaisuudessa tärkeää. Liikunnan esteitä on purettava sekä osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia lisättävä monialaisesti. Keinoja on, ja useat niistä liittyvät nähdäkseni muun muassa matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja liikkumisympäristöjen kehittämiseen. Jotta liikunnasta saadaan aidosti inklusiivista, on sen suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnettävä fysioterapeuttien osaamista.  

Vaikka Liikuttaako? -raportissa selvitettiin erityisesti liikuntarajoitteisten henkilöiden liikuntatottumuksia, on tämä hyvä kohta nostaa esille myös muista syistä liikkumisen esteitä kokevien ihmisten huomioiminen liikuntapalveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esteet voivat olla moninaisia. Fyysisten esteiden lisäksi liikkumisessa voidaan kokea mentaalisia, sosiaalisia tai opittuihin tapoihin ja tottumuksiin liittyviä esteitä. 

Kirjoitin taannoin, että ne ihmiset, joille liikkuminen on helppoa, tekevät sitä todennäköisemmin luontaisesti. Miten saadaan innostumaan liikkumisesta ne, jotka kokevat esteitä liikkeelle lähtemisessä? Jos liikunnasta halutaan tehdä kaikille, koko yhteiskuntaan, sisällytettävää, on siitä tehtävä monitasoisesti esteetöntä. Meillä fysioterapeuteilla, jos jollain, on osaamista tähän. Toivon, että pääsemme sitä entistä laajemmin käyttämään.  

 

BLOGI | Liikuntamahdollisuudet eivät ole tasa-arvoisia

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti