13/06/2024

Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

Kaikki neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen neuvottelutuloksen. Sopimuskausi on kaksi vuotta. Syyskuun alusta alkaen yleis- ja taulukkopalkkoihin tulee 2,4 prosentin korotus ja kertaeränä maksetaan 500 euroa 1.12.2024.

Maaliskuusta saakka jatkunut neuvottelu- ja sovittelurupeama on vihdoin saatu päätökseen ja uudet työehdot hyväksytty. Palkankorotusten taso määräytyi verrokkialojen palkankorotusten perusteella. Neuvotteluissa kaikkia kahdeksaa jäsenliittoaan, Suomen Fysioterapeutit mukaan lukien, edusti Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajia Hyvinvointiala HALI ry

Palkankorotukset voimaan syyskuussa

Uusi työehtosopimus on voimassa kaksi vuotta. Sopimuskausi on 1.5.2024–30.4.2026.

Vuonna 2024 työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2024 2,4 prosenttia yleis- ja taulukkokorotuksella.

Lisäksi jaetaan:

  • taulukkokorotus 1.9.2024 0,51 prosenttia
  • paikallinen erä 1.12.2024 0,4 prosenttia
  • kertaeränä maksettava 500 euroa 1.12.2024.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksiin tulee 1.9.2024 alkaen 2,4 prosentin korotus.

Vuonna 2025 palkkoja korotetaan 1.5.2025–30.4.2026 (12 kk) yleis- ja taulukkokorotuksella, jonka määrä ja ajankohta määräytyvät seuraavien verrokkialojen palkankorotuksen perusteella:

  • kemian perusteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
  • teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus.

Työryhmät jatkavat toimintaansa

Jatkuva yhteistyö ja työehtosopimuksen kehittäminen

Osapuolet tiivistävät yhteistyötä perustamalla työehtosopimuskausien kestosta riippumattoman jatkuvan tilannekuva- ja kehittämistyöryhmän. Osapuolet kartoittavat keinoja neuvottelukulttuurin ja työehtosopimustoiminnan kehittämiseksi, sekä tekevät neuvottelukierroksen jälkeen yhdessä analyysin menneestä neuvotteluprosessista.

Palkkatasotyöryhmä

Työryhmä seuraa ja arvioi terveyspalvelualan sekä julkisen sektorin palkkakehitystä ja tekee yhdessä esityksiä terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Työryhmässä kartoitetaan myös työvoiman saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyviä tilastotietoja yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi.

Muuta sopimusratkaisusta

Työehtosopimusta päätettiin kehittää laajasti jatkuvan neuvottelun periaatteella toteutuvalla työryhmätyöskentelyllä. Työryhmillä on aikaa työskentelylle syksy 2024 ja kevät 2025. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan 1.5.2025 alkaen, ellei aikaisemmasta voimaantulosta sovita erikseen.

Työryhmätyöskentelynä jatketaan keskustelua seuraavista työehtosopimuksen tekstikohdista: jaksotyön uudistus, muutokset palkkasopimukseen, matkustussääntö, reservin kertausharjoitusten ajalta maksettava korvaus, työhyvinvointiin keskittyvä työryhmä sekä luottamusmiesten toimintaedellytykset ja tiedonsaanti.

 


Terveyspalvelualan Unionin solmima työehtosopimus on normaalisitova, eli se sitoo tietyin ehdoin työnantajia, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Terveyspalvelualan työehtoja noudattavat mm. yksityiset terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset, sairaalat sekä lääkäri- ja työterveysasemat sekä mainittuihin yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen-, muut lääketieteelliset tutkimuslaitokset ja fysikaaliset hoitolaitokset.

Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti