Ehdotukset hallitusohjelmaan 2023

Suomen Fysioterapeuttien ehdotukset hallitusohjelmaan korostavat hyvää kansanterveyttä, kestävää kansantaloutta, ennaltaehkäisyä ja oikea-aikaisen kuntoutuksen tuomia kustannussäästöjä.

Terveydenhuollon kriisi ei ratkea, ellei hoitoa tarvitsevien määrää saada vähennettyä. Oikea-aikainen ja asianmukainen kuntoutus on paras keino ehkäistä syrjäytymistä, työkyvyttömyyttä, sosiaaliturvan tarvetta sekä kallista lääketieteellistä hoitoa. Potilasjonot eivät lyhene sote-henkilöstöä lisäämällä, vaan hoitoa tarvitsevien määrää vähentämällä. Tämän onnistumiseksi ehdotamme seuraavia toimenpiteitä.

 


Varmistetaan, että jokainen nuori voi hyvin ja liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Sisällytetään opiskeluterveydenhuoltoon fysioterapeutin ohjaus, neuvonta ja tuki terveytensä kannalta liian vähän liikkuville, sekä mielenterveyden tai käyttäytymisen ongelmista kärsiville.


Huolehditaan, että kansalaisten keho ja mieli jaksavat työssä. Kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopolkuja kustannustehokkaammiksi lisäämällä kuntoutusalan asiantuntijoiden suoravastaanottoja, esimerkiksi fysioterapeutin tule-suoravastaanottoa. Tuetaan vähähyötyisestä hoidosta luopumista ja lisätään vaikuttavan kuntoutuksen käyttöä. Edistetään liikunnallisen kuntoutuksen käyttöä mielenterveyden ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.


Varmistetaan, että jokainen eläkeikäinen on toimintakykyinen. Säädetään ikääntyneille kuntoutustakuu ja puretaan ikäsyrjintä Kelan kuntoutuslaista. Edellytetään kuntouttavaa työotetta kaikissa asumispalveluyksiköissä ja kotihoidossa. Lisätään vanhuspalvelulakiin velvoite kuntoutustarpeen arviolle.


Jatketaan kuntoutuksen uudistamista. Selvitetään mahdollisuudet siirtää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu Kelalle. Edistetään kuntoutuspalveluiden kilpailutuksista luopumista ja valtakunnallisen palvelusetelimallin tai rekisteröitymismenettelyn käyttöönottoa. Turvataan reilulla hankintapolitiikalla pienten toimijoiden mahdollisuudet tuottaa sote-palveluita.


Hyödynnetään sairausvakuutuskorvausta ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vahvistamiseen. Mahdollistetaan korvaus sote- ja kuntoutuspalveluista ilman lääkärin laatimaa lähetettä.


Lisätään kuntoutuksen tutkimusrahoitusta. Kohdennetaan rahoitusta yhteiskunnallisesti tärkeisiin teemoihin, etenkin kuntoutuksen merkityksellisyyteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Turvataan Kelan rooli kuntoutuksen tutkimuksen rahoittajana.


Varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevien ammattilaisten osaaminen varmistamalla jokaiselle korkeakouluopiskelijalle työharjoittelupaikka. Lisätään ja selkeytetään julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon vastuuta kliinisen opetuksen järjestämisessä ja TKI-työhön osallistumisessa.


Turvataan korkeakoulujen opetuksen laatu riittävällä rahoituksella ja opettajien työoloista huolehtimalla. Helpotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutuksen järjestämistä. Edistetään julkisen terveydenhuollon ja korkeakoulujen kumppanuutta.


Turvataan hyvinvointialueille riittävä rahoitus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön oikeudenmukaisen ja kohtuullisen palkkauksen mahdollistamiseksi. Varmistetaan monimuotoisen työskentelyn mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Edistetään oikeudenmukaista ja kohtuullista hankintapolitiikkaa ja yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta. Varmistetaan palveluseteleiden oikeudenmukainen hinnoittelu parantamalla julkisen terveydenhuollon tuotantokustannusten läpinäkyvyyttä ja uudistamalla palvelusetelilaki. Varmistetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tuottaa sote-palveluita itsenäisesti, ei vain alihankintana suurille terveysyrityksille. 


Lataa hallitusohjelmaehdotukset tästä.

 

Ehdotukset hallitusohjelmaan 2023

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti