20/12/2023

BLOGI: Työfysioterapeutit työterveyshuollon ammattihenkilöinä

Miltä näyttää nyt työpaikoilla ja työterveysyhteistyössä, kun työterveyshuoltolain muutoksesta on toista vuotta? 

Työterveyshuollossa työskentelevien fysioterapeuttien asema muuttui 1.1.2022, kun työterveyshuoltolaki määritteli työfysioterapeutit työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Aiemmin työfysioterapeutin käyttö tuli perustua työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan tarveharkintaan ja lähetteeseen. Lakimuutoksen tavoitteena oli tehostaa työterveyshuollon ​oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Muutos mahdollistaa aikaisempaa sujuvammin työfysioterapeutin osallistumisen työpaikan tarpeiden tunnistamiseen ja arviointiin sekä oikea-aikaiset, sujuvat ja tarkoituksenmukaiset palvelut, joita henkilö tarvitsee työhön paluun ja työssä jatkamisen tueksi.

Pian lakimuutoksen jälkeen, huhtikuussa 2022 Suomen Fysioterapeutit ja Työfysioterapeutit ry toteuttivat ensimmäisen työfysioterapeuteille kohdennetun kyselyn lakimuutoksen vaikutuksista. Kyselyyn kerättiin 186 vastausta ja tuloksista voit lukea täältä. Työterveyshoitajaliitto ry laati aiheesta kyselyn jäsenistölleen syksyllä 2022. Siihen vastasi 119 työterveyshoitajaa.  Uusi kysely päätettiin toteuttaa yhteistyössä, painottaen aiempaa enemmän moniammatillisuutta.

Työfysioterapeutit ry, Suomen Fysioterapeutit ry ja Työterveyshoitajaliitto ry toteuttivat uuden kyselyn syksyllä 2023. Kyselyn tavoitteena oli selvittää työfysioterapeuttien ja työterveyshoitajien kokemuksia lakimuutoksen vaikutuksista muun muassa moniammatillisuuteen, työterveysyhteistyöhön sekä työn muutokseen ja sen johtamiseen liittyen. Kysely avattiin Työterveyspäivillä 4.10.23 ja vastausaikaa oli 26.10.23 saakka. Kyselyä jaettiin yhdistysten jäsenkirjeissä, some-kanavilla sekä avoimena linkkinä työterveyspalveluiden toteuttajien kautta. Tavoitteena oli saada jäsenistöä laajempi vastaajajoukko, kuten aiemmassa työfysioterapeuttien kyselyssä.

Seurantakyselyyn vastasi yhteensä 158 henkilöä. Työfysioterapeutteja vastanneista oli 112, työterveyshoitajia 42 ja muita vastaajia neljä kappaletta. Väittämistä 10 oli samoja kuin työfysioterapeuttien aiemmassa kyselyssä, joten tuloksia voidaan näiltä osin vertailla myös reilun vuoden takaisen kyselyn tuloksiin. Väittämien lisäksi kyselyssä kartoitettiin avokysymyksillä mm. hyötyjä asiakkaille ja yrityksille.

Yhä kasvava joukko työfysioterapeuteista työskenteli yksityisessä lääkärikeskuksessa (88% ). Vastaajista 63% työskenteli palkansaajana ja ammatinharjoittajina 37%. Vastanneissa työfysioterapeuteissa oli paljon konkareita.  2/3 oli työskennellyt työterveyshuollossa yli 10 vuotta, kun työterveyshoitajista vastaavasti 1/3 oli työterveyshuollossa yli 10 vuoden kokemus.

Molemmista ammattiryhmistä noin 70 % koki, että muutosta on johdettu systemaattisesti työpaikalla.  Edellisessä kyselyssä työfysioterapeuteista 57% vastanneista oli samaa mieltä eli reilun vuoden aikana tässä on selkeää edistystä.  Myös esihenkilöiden tuki muutoksessa on kohtalaisen hyvällä tasolla. Vastanneista työfysioterapeuteista 68% koki, että esihenkilö on ollut tukena muutosprosessissa. Samankaltainen kokemus oli myös työterveyshoitajilla, joista 64% oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä esihenkilön tuesta. Hiukan alle puolet (45%) työfysioterapeuteista on päässyt vaikuttamaan muutokseen, työterveyshoitajista noin kolmannes.  Vastauksissa on eriytymistä, osassa työpaikkoja työfysioterapeutti on ollut ainoa muutoksen edistäjä. Kun yhden rooli tiimissä muuttuu, niin muutos heijastuu muihinkin.

Työfysioterapeuteista 83 % arvioi työterveystiimien toimivan nyt moniammatillisesti, kun aiemmin luku oli 75%.  Myös työterveyshoitajista 79% oli samaa mieltä.  Työterveyshoitajista 100 % kokee perusprosessien tukevan moniammatillista työtä, kun työfysioterapeuteista 79 % oli samaa mieltä. Moniammatillisuus vaikuttaisi ottaneen askeleita eteenpäin. Kuitenkin vain noin puolet molempien ammattiryhmien vastaajista kokee, että moniammatillinen yhteistyö on suunnitelmallista ja sille on varattu riittävästi aikaa. Kehityskohteitakin siis on ja avovastaukset aajentavat ymmärrystä.

Työfysioterapeuteista 72% koki, että työn vaativuus on kasvanut, mutta vain todella harvalla palkka on noussut. Valtaosa työfysioterapeuteista arvioi, että oma osaaminen vastaa työn vaatimuksia. Täydennyskoulutustarpeita nimettiin useita ja niistä yhteinen numero yksi oli molemmilla ammattiryhmillä työkyvyn johtaminen. Yksilötyö, neuvonta ja ohjaus sekä terveystarkastus hallitaan ilmeisen hyvin, koska molemmilla ammattiryhmillä siinä nousi vähiten osaamisen kehittämisen tarpeita.

Asiakkaat osaavat olla aiempaa enemmän suoraan yhteydessä työfysioterapeuttiin. 72% työfysioterapeutti vastaajista oli nyt sillä kannalla, kun vuoden 2022 kyselyssä vastaava luku oli 62 %. Avovastauksissa korostuu se, että kun päästään vaikuttamaan aikaisemmin oireeseen täsmällisin ohjein ja muokkaamaan työtä, niin TULE ongelmat eivät välttämättä pitkity. Vastauksissa näkyy myös, että työfysioterapeutit tekevät yritysyhteistyötä, kuten työpaikkaselvityksiä aiempaa enemmän. Yhteistyö työpaikan sidosryhmien kanssa on lisääntynyt merkittävästi ja työfysioterapeutit tekevät ratkaisuehdotuksien henkilöstön terveys- ja työkykyhaasteiden ratkaisemiseksi.

Kyselyn tuloksien perusteella voidaan todeta, että ensimmäisen kahden vuoden aikana on liikuttu kohti lakimuutokselle asetettuja tavoitteita. Asiakkaat ohjautuvat tuki- ja liikuntaelinongelmissa aiempaa useammin suoraan työfysioterapeuteille. Työfysioterapeutit ovat saaneet entistä enemmän vastuuta työterveyshuollon perusprosesseista ja yritysyhteistyössä. Edelleen kehittämistä kaipaa erityisesti työfysioterapeuttien osaamisen tunnistaminen ja sen täysimittainen hyödyntäminen työterveysyhteistyössä asiakkaiden ja yritysten hyödyksi. Muutosta tulee edelleen johtaa ja moniammatillisuuden rakenteita edistää.

Kyselyn tuloksista tullaan julkaisemaan eri teemoja valottavat artikkelit Työterveyslääkäri-, Fysioterapia- ja Työterveyshoitaja lehdissä alkuvuodesta 2024. Kyselyn toteuttajat, Työfysioterapeutit ry, Työterveyshoitajaliitto ry ja Suomen Fysioterapeutit järjestävät aiheesta kaikille avoimen webinaarin torstaina 25.1 klo 17-18. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Kirjoittajat:

Aino Tynkkynen
Suomen Fysioterapeuttien hallituksen jäsen
tynkkynen.aino@gmail.com

Helka Torppa
Työfysioterapeutit ry:n hallituksen jäsen
helka.torppa@tyofysioterapeutit.fi