04/01/2024

Sote-valvontalaki on tullut voimaan – hinnat rekisteröitymiselle julkaistu

Sote-valvontalain myötä aiemmasta lupa- ja ilmoitusmenettelystä siirrytään rekisteröintimenettelyyn. Muutoksella on vaikutusta yritystoiminnan aloittamisen kustannuksiin. Suoritemaksujen nousu jäi pelättyä pienemmäksi ja monet liiton esittämistä muutoksista on huomioitu suoritteiden hinnoittelussa.  

Aluehallintoviraston ja Valviran yhteinen Soteri-rekisteri on otettu käyttöön 3.1.2024. Rekisterin kehitystyö jatkuu ja uuden järjestelmän käyttöönottoon voi liittyä korjaustarpeita, jotka hidastavat hakemusten käsittelyä. Soteri korvaa entisen Valveri-rekisterin, josta tiedot on siirretty sellaisenaan uuteen Soteri-rekisteriin. Tietojen siirrosta ei peritä maksua. Valvontalaki edellyttää laajempaa tietopohjaa kuin aiempi lupa- ja ilmoitusmenettely, joten tietoja tullaan muuttamaan uuden lain mukaisiksi ja palveluntuottajilta voidaan kerätä lisätietoja.

Jatkossa kaikkien yrittäjien ja yritysten tulee rekisteröityä samalla tavalla sähköisen asioinnin kautta. Toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin rekisteröinti on hyväksytty. Jos ilmoituksen toiminnan aloittamisesta on tehnyt viime vuonna, toimintaa saa jatkaa kunnes rekisteröintipäätös on tehty, edellyttäen että valvontalain velvoitteita noudatetaan (741/2023, 54 §).

Itsenäisiä ammatinharjoittajia kutsutaan jatkossa palveluntuottajiksi ja heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla yrityksillä. Useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella tai ilman toimipistettä toimivat palveluntuottajat ovat Valviran asiakkaita. Yhdellä AVI-alueella toimivat asioivat oman alueen aluehallintoviraston kanssa.

Valvontalain voimaantulon myötä palveluntuottajien ei ole enää 16.10.2023 jälkeen tarvinnut toimittaa vuosittaisia toimintakertomuksia viranomaisille. Omien tietojen ajantasaisuus tulee kuitenkin tarkistaa sähköisen asioinnin kautta kerran vuodessa, viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Jatkossa fysioterapiayrittäjien rekisteröintihakemukset tehdään Soteriin sähköisen asioinnin kautta. Aluehallintovirastoon rekisteröitymisen voi edelleen tehdä myös paperisesti, mutta suoritemaksut ovat tällöin korkeampia. Ajantasaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löydät AVI:n verkkosivuilta.

Uusi rekisteri muuttaa suoritemaksuja

Valviran maksullisista suoritteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ja AVI:n suoritemaksuista valtioneuvoston asetuksella. Kumpikin asetus on tullut voimaan 1.1.2024 (tätä kirjoitettaessa asetuksia ei ole vielä julkaistu). Valvira ja AVI päivittävät hinnastonsa verkkosivuille lähiaikoina, sivustoilla voi olla vielä vanhentunutta tietoa.

Rekisteröinti tehdään palveluntuottajan (henkilöiden) ja toimipisteen osalta hallinnollisesti erikseen, jolloin rekisteröitymismaksu muodostuu sekä palveluntuottajan rekisteröinnistä että toimipisteen rekisteröinnistä. Valvontaviranomaisen arvio palveluntuottajan (henkilöiden) luotettavuudesta ja toimintaedellytyksistä kohdistuvat luonnolliseen henkilöön (esim. toiminimiyrittäjä) tai oikeushenkilöön (esim. osakeyhtiö). Jos palveluntuottaja on oikeushenkilö, arvio kohdistetaan toimitusjohtajaan, hallituksen jäseniin ja varajäseniin, hallintoneuvostoon tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseniin ja varajäseniin, vastuunalaisiin yhtiömiehiin sekä muuhun ylimpään johtoon kuuluviin (741/2023, 7 §).

Palveluyksiköllä tarkoitetaan palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista ja hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa tuotetaan terveyspalveluja. Palveluyksikkö koostuu yhdestä tai useammasta palvelupisteestä. Valvontalaki mahdollistaa myös yhteisen palveluyksikön, jossa toimivat palveluntuottajat ovat valinneet keskuudestaan valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä valvontaviranomaisessa sekä vastaamaan heidän puolestaan valvontalaissa säädetyistä velvoitteista.

Lue palveluyksiköistä lisää Valviran verkkosivuilta. Käsitteitä on avattu kattavasti myös aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Suoritemaksut vuonna 2024

Sosiaali- ja terveysministeriön raha-asianvaliokunnan puoltaman ehdotuksen perusteella Valvira perisi mm. seuraavat suoritemaksut vuosina 2024 ja 2025:

 • Ammattihenkilön laillistaminen 120 euroa
 • Toiminimen rekisteröinti 360 euroa
 • Pienen yrityksen (hallituksessa enintään kolme henkilöä) rekisteröinti 750 euroa
 • Muun kuin pienen yrityksen (hallituksessa neljä tai useampia henkilöitä) rekisteröinti 1 100 euroa.
 • Palveluyksikön rekisteröinti (enintään viisi palvelupistettä) 950 euroa
 • Yhteisen palveluyksikön rekisteröinti (enintään viisi palvelupistettä) 1 950 euroa
 • Vastuuhenkilön muutos 480 euroa per henkilö
 • Muu olennainen muutos 480 euroa

Valviran hinnat koskevat niitä palveluntuottajia, jotka tuottavat palveluita useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, sekä niitä ketkä rekisteröityvät ilman palveluyksikköä. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivien osalta noudatetaan aluehallintovirastojen suoritemaksuja.

Valtioneuvoston yleisistunnon asiakirjojen perusteella AVI perisi vuonna 2024 mm. seuraavat suoritemaksut (sähköinen asiointi):

 • Toiminimen rekisteröinti 260 euroa
 • Enintään kahden henkilön hallinnoiman yrityksen rekisteröinti 530 euroa
 • 3-4 henkilön hallinnoiman yrityksen rekisteröinti 740 euroa
 • 5-9 henkilön hallinnoiman yrityksen rekisteröinti 1 330 euroa
 • 10 tai useamman henkilön hallinnoiman yrityksen rekisteröinti 2 640 euroa
 • Toiminimen palveluyksikön rekisteröinti (ei työntekijöitä, enintään kaksi palvelupistettä) 260 euroa
 • Muiden yhtiömuotoisten yksinyrittäjien rekisteröinti (enintään kaksi palvelupistettä) 370 euroa
 • Työllistävän yrityksen toimipisteen rekisteröinti (enint. viisi palvelupistettä) 800 euroa
 • Vastuuhenkilön muutos 400 euroa per henkilö
 • Muu olennainen muutos 230 euroa

Esimerkiksi toimitilallisen toiminimellä toimivan fysioterapiayrittäjän osalta rekisteröitymiskustannus olisi seuraava:

 • Valviran asiakkailla 360 € + 950 € = 1 310 €
 • AVI:n asiakkailla 260 € + 260 € = 520 €

Osakeyhtiön kautta omassa toimipisteessä toimivan yksiyrittäjän osalta rekisteröitymiskustannus olisi seuraava:

 • Valviran asiakkailla 750 € + 950 € = 1 700 €
 • AVI:n asiakkailla 530 € + 370 € = 900 €

Suoritemaksujen nousu jäi pelättyä pienemmäksi

Lokakuussa 2023 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa liitto toi vahvasti esille tuolloin ehdotettujen suoritemaksujen kohtuuttomuutta. Kuulemistilaisuuden jälkeen suoritemaksuja on laskettu ja monet liiton esittämistä kehitysehdotuksista on huomioitu lopullisessa hinnoittelussa.

– Valviran suoritemaksut laskivat kautta linjan ja AVI:n osalta palveluyksiköiden rekisteröintiin saatiin lisää maksuportaita, joka on erittäin tärkeää pienille palveluntuottajille, toteaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Uusien suoritemaksujen myötä toiminnan aloittamisen kustannukset voivat yhtiömuodosta ja työskentelytavasta riippuen joko nousta tai laskea. Esimerkiksi yhden henkilön osakeyhtiön kautta toimivalla fysioterapiayrittäjällä rekisteröinnin kustannukset (yht. 900 €) laskevat vanhaan lupamenettelyyn (1 440 €) verrattuna. Toisaalta omassa toimitilassa toimivalla toiminimiyrittäjällä rekisteröinnin kustannukset (yht. 520 €) ovat suuremmat kuin aiemmassa ilmoitusmenettelyssä (290 €). Ilman omaa toimipistettä tai yhteisessä toimipisteessä toimivilla ammatinharjoittajilla kustannukset riippuvat siitä, miten toimipisteen rekisteröinnin ja mahdollisten muutosilmoitusten kustannuksista sovitaan.

Tässä uutisessa esitetyt hinnat perustuvat valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön raha-asiainvaliokunnan asiakirjoihin. Lopulliset, vahvistetut hinnat selviävät kun maksuja säätelevät asetukset julkaistaan. Ajantasaiset hinnat löydät valvontaviranomaisten verkkosivuilta.

Järjestämme valvontalakiin liittyvän webinaarin tammikuussa 2024.

Lue lisää

» Valviran perimät maksut muuttuvat vuoden alussa

» Uusi asetus Valviran maksullisista suoritteista (STM tiedote 28.12.2023)

» Uusi Soteri-rekisteri on otettu käyttöön (AVI: tiedote 3.1.2024 )

» Soteri otetaan käyttöön vuoden alussa – tutustu viime hetken ohjeisiin (Valvira 27.12.2023)

» Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 (asetus VM/2023/62)

» STM:n raha-asianvaliokunnan kokous 28.12.2023 (asetus STM/2023/57)

» Soteri on enemmän kuin pelkkä rekisteri (AVI 19.12.2023)

» Soteri – Ohje rekisteröintihakemuksen tekemiseen (Valvira)

» Tietoa Soterista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille (Valvira)

» Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröinnit ja luvat (Valvira)

» Palveluntuottajarekisteri Soteri (AVI)

» Palveluntuottajarekisteri Soteri (Valvira)

» Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain soveltamisesta julkaistu (STM 30.11.2023)

 

Aiemmat uutisemme aiheesta

» 26.10.2023 Soterin tulo sulkee Valviran sähköisen asioinnin joulukuuksi

» 16.10.2023 Suomen Fysioterapeuttien lausunto suoritemaksutyöryhmälle valvontalain mukaisten suoritteiden maksujen vaikutuksesta fysioterapia-alan yrityksiin

» 17.10.2023 Yritystoiminnan aloituskustannuksiin ehdotetaan muutoksia

» 08.06.2023 Palveluntuottajarekisteri Soterin käyttöönottoa valmistellaan

» 14.03.2023 Sote-valvontalaki on hyväksytty – laki yksityisestä terveydenhuollosta jää historiaan 

Sote-valvontalaki on tullut voimaan – hinnat rekisteröitymiselle julkaistu

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Sote-valvontalaki on tullut voimaan – hinnat rekisteröitymiselle julkaistu

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti