ICF – Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus

ICF on WHO:n vuonna 2001 julkaisema toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health), joka on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälistä luokitusperhettä. Luokitus suomennettiin vuonna 2004. Sen avulla voidaan kuvata yksilön arjessa (kotona, päivähoidossa, koulussa, työssä, asumispalveluissa tai laitoshoidossa) selviytymistä laaja-alaisesti. Luokituksen tarkoituksena on tarjota yhteinen malli ja kieli eri ammattiryhmien välille yksilön toimintakyvyn kuvaamiseen. [2]

Kuva 1. ICF – Integroiva biopsykososiaalinen malli toimintakyvystä (ICF toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus 2004.) [2]

 

ICF toimintakykykäsitteiden luokitusta voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan henkilöiden toimintakykyyn liittyvää tietoa rakenteisessa muodossa. Luokituksen avulla voidaan ilmaista, mitä toimintakyvyn eri osa-alueita ja niiden sisältämiä yksittäisiä kuvauskohteita kuntoutuja nostaa esille. Tämä toimii pohjana toimintakyvyn arviointimenetelmien ja –mittareiden valinnalle. [3]

Lisätietoa ICF-luokituksesta THL:n sivuilla: ICF-luokitus ja sähköinen ICF-kirja.

ICF-luokitus sisältää yli 1600 toimintakyvyn kuvauskohdetta. WHO päivittää jatkuvasti ICF-luokitusta ja sähköinen, THL:n koodistopalvelimelta löytyvä luokitus on ajantasainen, sisältäen kaikki koodit ja päivitykset mukaan lukien lasten ja nuorten ICF-CY -luokituksen. THL – ICF Toimintakykykäsitteiden luokitus

ICF-toimintakykytarkenteet -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä toimintakykytiedon rakenne-elementtinä kuvaamaan henkilön toimintakykyyn liittyviä toimintarajoitteita tai edistäviä tekijöitä. Tarkenteita käytetään THL – ICF toimintakykykäsitteiden luokituksen mukaisten luokkien eli kuvauskohteiden kanssa. Niillä ilmaistaan henkilön suoritustason ja -kyvyn määrää, hänen toimintakykyään rajoittavaa tai edistävää ympäristötekijää sekä hänen kehon rakenteensa vajavuuden määrää, luonnetta ja sijaintia. [5]

Lisätietoa ICF-tarkenteista: ICF-luokituksen koodit ja tarkenteet

Lisätietoa ICF-koulutuksista

 

[1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 18.11.2019. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on

[2] World Health Organization, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF. Ohjeita ja luokituksia 2004:3 Stakes. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77744/ICF_2013_2503verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3] ICF-luokitus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päivitetty 27.9.2016. Viitattu 16.11.2019. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

[4] ICF-luokituksen rakenne. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päivitetty 5.11.2019. Viitattu 16.11.2019. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/icf-luokituksen-rakenne

[5] ICF luokituksen rakenteet ja koodit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päivitetty 15.3.2019. Viitattu 16.11.2019. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/icf-luokituksen-koodit-ja-tarkenteet

[6] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77

[7] Toimintakyky tietojärjestelmissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päivitetty 2.10.2019. Viitattu 16.11.2019. https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/rakenteinen-kirjaaminen-sosiaali-ja-terveydenhuollossa/terveydenhuollon-rakenteinen-kirjaaminen/toimintakykytiedon-kirjaaminen/toimintakyky-tietojarjestelmissa

[8] UNA-kaari. Kaari-hankkeessa valmistellaan hankintaa. Uutinen 15.5.2019. Viitattu 17.11.2019. https://unaoy.fi/uutiset/kaari-hankkeessa-valmistellaan-hankintaa/

[9] Apotti hankkeena. Viitattu 17.11.2019 https://www.apotti.fi/apotti-hanke/

[10] Asiakas ja potilastietojärjestelmä. Julkaistu 16.6.2017, päivitetty 9.11.2018. Viitattu 17.11.2019 https://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/ICTratkaisut/Asiakas_ja_potilastietojarjestelma

[11] Minna Pihlava. WHO julkaisi ICD-11 –tautiluokituksen. Suomen lääkärilehti, ajankohtaista 19.6.2018. Viitattu 17.11.2019. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/who-julkaisi-icd-11-tautiluokituksen/